Št. objave Naslov
4487. Zakon o upravnem sporu (ZUS-1)
4488. Zakon o vinu (ZVin)
4489. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1D)
4490. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-D)
4491. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-B)
4492. Zakon o spremembah Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1A)
4493. Pravilnik o trženju semenskega krompirja
4494. Pravilnik o kakovosti mineralnih gnojil
4495. Pravilnik o prilagoditvi določenih higienskih zahtev za obrate na področju živil živalskega izvora
4496. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tehničnih, prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin
4497. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
4498. Sklep o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo ciprinidnih vrst rib v ribnikih, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, za leto 2006
4499. Spremembe in dopolnitve Seznama registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
4500. Odločba o razveljaviti drugega odstavka 15. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
4501. Odločba o razveljavitvi Odloka o plačevanju komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Ilirska Bistrica
4502. Odločba o razveljavitvi Odloka o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Brežice
4503. Odločba o razveljavitvi Odloka o komunalnih taksah v Občini Gornja Radgona, kolikor predpisuje komunalno takso za storitve na mejnem prehodu
4504. Odločba o razveljavitvi Odloka o komunalnih taksah, kolikor predpisuje komunalno takso za vozila, ki opravljajo izvozno uvozne posle
4505. Odločba o razveljavitvi Odloka o taksi za obremenjevanje okolja
4506. Odločba o razveljavitvi Odloka o taksi za obremenjevanje okolja
4507. Odločitev o sporu glede pristojnosti med Upravnim sodiščem in Državno volilno komisijo
4508. Sklep o spremembi Sklepa o standardih v medbančnem plačilnem prometu v državi
4509. Sklep o spremembah Sklepa o upravljanju sistema Žiro kliring
4510. Sklep o prenehanju upravljanja sistema bruto poravnave v realnem času
4511. Navodilo o registru transakcijskih računov
4512. Navodilo o vsebini in načinu poročanja o medbančnih depozitih
4513. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2006
4514. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
4515. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta ob Kmečki ulici v Beltincih
4516. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja Koritno - Polica ZN KO – S2
4517. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Brežice za volilno leto 2006
4518. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
4519. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
4520. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2007
4521. Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Gorenja vas - Poljane
4522. Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornji Petrovci
4523. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornji Petrovci
4524. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Hajdina
4525. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2006
4526. Program priprave Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Idrija
4527. Pravilnik o natečaju in ocenjevanju turističnega spominka Občine Komen
4528. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kuzma
4529. Sklep o razrešitvi dosedanjega člana Občinske volilne komisije ter o imenovanju novega člana Občinske volilne komisije Občine Mislinja
4530. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Podčetrtek
4531. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone – Dobja vas
4532. Odlok o grbu in zastavi Občine Sežana
4533. Odlok o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vitanje
4534. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja urejanja V3P/3 Unichem v Sinji Gorici
4535. Sklep o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču