Št. objave Naslov
4461. Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1)
4462. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ciper
4463. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Japonskem
4464. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Koreji s sedežem v Tokiu
4465. Sklep o objavi povzetka revidiranega letnega poročila in drugih podatkov za podružnice bank držav članic
4466. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
4467. Pravilnik o subvencioniranju najemnin poslovnih prostorov
4468. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve Predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Bled in Gorje z urbanistično zasnovo Bleda
4469. Odlok o dopolnitvah Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena
4470. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merilih in kriterijih za izračun takse ob priključitvi na javno kanalizacijo in vodovod v Občini Gorenja vas - Poljane
4471. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu gospodarska cona sever
4472. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje Eurotrans v Grosupljem
4473. Odlok o spremembi območij in uvedbi novih naselij na območju Občine Ig
4474. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj
4475. Sklep o višini tarifnih postavk
4476. Odlok o programu opremljanja zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo in komunalnem prispevku v Občini Laško
4477. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
4478. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško
4479. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4480. Sklep o izvzetju iz javnega dobra
4481. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2006
4482. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Novo mesto
4483. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg
4484. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Železniki
4485. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda JAVNI ZAVOD RATITOVEC
4486. Popravek Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra