Št. objave Naslov
4366. Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika Sodišča prve stopnje v Luksemburgu
4367. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4368. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4369. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4370. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4371. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4372. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4373. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4374. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4375. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4376. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4377. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4378. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4379. Pravilnik o omejitvi uporabe državnih cest za promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton
4380. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med Policijsko postajo Radlje ob Dravi in Okrajnim sodiščem v Slovenj Gradcu
4381. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina
4382. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2006
4383. Program priprave lokacijskega načrta za obvoznico v Občini Bistrica ob Sotli
4384. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2006
4385. Odlok o izvajanju obvezne javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Brezovica
4386. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica
4387. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
4388. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Občinskega lokacijskega načrta »Čistilna naprava Globoko«
4389. Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno cono ob Bežigrajski cesti
4390. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec (skrajšani postopek)
4391. Program priprave za lokacijski načrt Medlog zahod (območje servisnih dejavnosti Pišek)
4392. Odlok o porabi proračunske rezerve Občine Dravograd za leto 2006
4393. Sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v Občini Dravograd
4394. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za obrtno-storitveno območje Spodnje Brvace
4395. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Šmarje - Sap
4396. Program priprave za občinski lokacijski načrt Vodna pot (OLN)
4397. Program priprave za Spremembe in dopolnitve UN – Rožna ulica – Gasa
4398. Odlok o razglasitvi Prašnikarije v Mekinjah za kulturni spomenik lokalnega pomena
4399. Pravilnik o sofinanciranju kmetijskih programov in investicij v Občini Kobarid
4400. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Občini Kobarid
4401. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
4402. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1009/7, k. o. Kranj
4403. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2006
4404. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4405. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo regionalne ceste RII-419/1205 Šentjernej–Križaj, od km 2.600 do km 4.600 (v naselju Dolnja Prekopa)
4406. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazov/II.
4407. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško
4408. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 2969/9 in parc. št. 2969/10, k. o. Krško, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
4409. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 961/2, k. o. Dolnji Leskovec, in o prodaji predmetne nepremičnine
4410. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2006
4411. Odlok o koncesiji storitev dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Litija
4412. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
4413. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega kulturnega zavoda Narodni dom Mežica
4414. Sklep o razrešitvi članov občinske volilne komisije
4415. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica
4416. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2006
4417. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2006
4418. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci
4419. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev iz namenske postavke transferi neprofitnim organizacijam v Občini Sevnica
4420. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Sevnica
4421. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Sežana JZ
4422. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4423. Sklep o javni razgrnitvi in javni razpravi predloga sprememb in dopolnitev ZN za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP
4424. Program priprave lokacijskega načrta za komunalno opremo v poslovno–obrtni coni v Tišini
4425. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4426. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2006
4427. Program priprave Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Vitanje
4428. Cenik daljinskega ogrevanja
4429. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2006
4430. Uredba o terminalni pristojbini za storitve navigacijskih služb zračnega prometa