Št. objave Naslov
4327. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
4328. Odločba o razveljavitvi dela sedmega odstavka 2.a člena Zakona o vojnih veteranih, ki se glasi: »oseba, ki je prestopila iz JLA, pa ni bila udeležena v neposrednih obrambnih aktivnostih«
4329. Odločba o razveljavitvi dela šestega odstavka 2. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper ter o zavrnitvi in zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti
4330. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
4331. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
4332. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Mariboru in Okrožnega sodišča v Mariboru
4333. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 158/2005 z dne 11. 10. 2005 in vrnitvi zadeve v novo odločanje
4334. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta
4335. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb
4336. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v K. O. Medlog
4337. Statut Občine Gornji Petrovci
4338. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja
4339. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja
4340. Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Sveta Ana
4341. Statut Občine Škocjan (uradno prečiščeno besedilo)
4342. Sklep o podelitvi statusa javnega dobra
4343. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2006
4344. Pravilnik o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tabor
4345. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2006
4346. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu SN 1 ZREČE
4347. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče
4348. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta
4349. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006
4350. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu skupnega pomena za izgradnjo pločnika, avtobusnih postajališč in rekonstrukcijo regionalne ceste Žirovnica–Begunje na odseku od Žirovnice do Zabreznice
4351. Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica
4352. Odlok o kategorizaciji občinskih cest
4353. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Zelenici
4354. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Žirovnica
4355. Odlok o urejanju javne razsvetljave na območju Občine Zagorje ob Savi
4356. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Lvovu
4357. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Lvovu
4358. Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Hong Kongu
4359. Pravilnik o merilih za določitev števila delovnih mest sodnega osebja
4360. Pravilnik o merilih pri določanju števila sodniških mest
4361. Pravilnik o pogojih za zagotavljanje varnosti krme
4362. Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov
4363. Popravek Sklepa o javni razgrnitvi Predloga državnega lokacijskega načrta za izvennivojsko križanje Zijavnica, regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo Sevnica–Trebnje
4364. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
4365. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice