Št. objave Naslov
4251. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča
4252. Uredba o povečanem obsegu dela oziroma nadpovprečni obremenitvi zaposlenih v zdravstveni dejavnosti
4253. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, in njenih izvedbenih predpisov Skupnosti in določitvi prekrškov za kršitve njenih določb
4254. Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin
4255. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za energijsko označevanje gospodinjskih električnih sušilnih strojev
4256. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za energijsko označevanje gospodinjskih pralno-sušilnih strojev
4257. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za energijsko označevanje gospodinjskih pralnih strojev
4258. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev
4259. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
4260. Pravilnik o obrazcu potrdila o dokončanju programa Računalniška pismenost za odrasle
4261. Pravilnik o preizkusu znanja učnega jezika na narodno mešanih območjih
4262. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili
4263. Program priprave državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Postojna/Divača–Jelšane
4264. Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Podtabor–Naklo za izpostavo avtocestne baze Hrušica
4265. Soglasje k ustanovitvenemu aktu FUNDACIJE ŠTUDENTSKI TOLAR, USTANOVE ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI
4266. Navodilo o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov
4267. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov
4268. Aneks k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe zavarovalstva Slovenije
4269. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Beltinci
4270. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bled
4271. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorje
4272. Program priprave za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta ob Cesti svobode – jug v Brežicah (SDUN)
4273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta starega mestnega jedra Celje – nadzidava poslovnega objekta Gledališka 2
4274. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
4275. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Čret MTC 1
4276. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja (Stopinšek)
4277. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerknica v letu 2006
4278. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerkno
4279. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Cerkvenjak
4280. Tarifni sistem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Dravograd
4281. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 2005
4282. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje
4283. Sklep o imenovanju nadomestnega člana občinske volilne komisije
4284. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2024/10 k.o. Sela
4285. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 902/5 in parc. št. 902/7, obe k.o. Grosuplje – naselje
4286. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 334/6, k.o. Sela
4287. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2006
4288. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu »Pri Likarici« – Idrija
4289. Odlok o uskladitvi delovanja javnega zavoda Mestni muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo
4290. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2007
4291. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
4292. Odlok o spremembah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik
4293. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
4294. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Kobarid
4295. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje
4296. Odlok o določitvi imen nekaterih ulic na območju Občine Kočevje
4297. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu pokopališče Kočevje 1. faza
4298. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4299. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1113/4 in 1113/5, k.o. Babni vrt
4300. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna
4301. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Vače pri Litiji
4302. Program priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Litija (SPRO in PRO)
4303. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2006
4304. Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2006/2007
4305. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Mirna Peč za leto 2006
4306. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Mirna Peč
4307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica
4308. Pravilnik o uporabi večnamenske športne dvorane v Pivki
4309. Odlok o zazidalnem načrtu za območje S 5 Rogatec (območje stanovanj)
4310. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti v Sevnici
4311. Program priprave lokacijskega načrta za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2
4312. Program priprave Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniško-obrtna cona Pod goro II«
4313. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Obrtna cona Slovenske Konjice«
4314. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2006
4315. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi enote kulturne dediščine na Bučki – Šlojserjeva hiša za kulturni spomenik lokalnega pomena
4316. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4317. Sklep o spremembi Sklepa št. 00601-10/98 – število volišč
4318. Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan
4319. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Škocjan
4320. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah
4321. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta Šmartno sever ŠS-2
4322. Odlok o spremembi meje območij naselij Trebnje in Dolenje Medvedje selo
4323. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje
4324. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4325. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom na volitvah občinskega sveta oziroma za župana v Občini Zagorje ob Savi v letu 2006
4326. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina