Št. objave Naslov
351. Uredba o spremembi Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih
352. Pravilnik o evidenci o vodenju postopkov davčnega nadzora
353. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Marija Reka (2004–2013)
354. Pravilnik o izobraževalnem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU-IP)
355. Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU-IP)
356. Pravilnik o izobraževalnem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU-MK)
357. Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU-MK)
358. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu
359. Odločba o razveljavitvi Spremembe Odloka o elektro izrabi vodotokov v Občini Podvelka-Ribnica
360. Odločba o ugotovitvi, da sta prvi odstavek 125. člena in prvi odstavek 126. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v neskladju z Ustavo
361. Navodilo za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv
362. Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob 250-letnici rojstva dramatika Antona Tomaža Linharta v prodajo in obtok
363. Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob 150-letnici rojstva pesnika Antona Aškerca v prodajo in obtok
364. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
365. Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc
366. Aneks h Kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti
367. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Grosuplje za leto 2006
368. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljutomer za leto 2006
369. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Tolmin za leto 2006
370. Statut Občine Črna na Koroškem
371. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred direktorja
372. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
373. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci
374. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2006
375. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
376. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
377. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega načrta za Gradiško III, ki ga je izdelal ZUM d.o.o., pod številko naloge 5026
378. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
379. Odlok o urejanju javne razsvetljave na območju Občine Postojna
380. Odlok o opravljanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo v KS Razdrto
381. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
382. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za kamnolom Brezje, okoljskega poročila in njegove revizije
383. Sklep o uvrstitvi direktorice v plačni razred
384. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
385. Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Žužemberk
386. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara
387. Pravilnik o načinu nošenja uniforme in času uporabe posameznih delov uniforme in dopolnilnih delov občinskih redarjev
388. Pravilnik o obrazcu, postopku za izdajo in načinu uporabe službene izkaznice za inšpektorja
389. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
390. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu »Kekec« Grosuplje
391. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
392. Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije
393. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
394. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2005
395. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
396. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
397. Popravki Slovenskih računovodskih standardov (2006)
398. Popravek Sklepa o vrednosti točke za obračun komunalnih taks v Občini Krško za leto 2006
399. Popravek Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena
400. Popravek Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k.o. Breznica in k.o. Prevalje