Št. objave Naslov
1. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-A)
4016. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-1B)
4017. Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZNPZRRD)
4018. Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS)
4019. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1D)
4020. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1)
4021. Zakon o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike Slovenije (ZRZECEP)
4022. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini
4023. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih
4024. Uredba o lokacijskem načrtu za vplivno območje plazu Strug nad vasjo Koseč v Občini Kobarid
4025. Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča potoka Florjanščica v Občini Šoštanj
4026. Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča ob potoku Cerkniščica v Občini Cerknica
4027. Uredba o spremembah Uredbe o podpori evidentiranju lastnosti, osnovni odbiri in menjavi čebeljih matic kranjske čebele v letih 2005–2009 za leto 2005
4028. Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Alpinum 1/04 za stekleničenje in proizvodnjo pijač
4029. Sklep o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Medresorske komisije za kemijsko varnost
4030. Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005 (prečiščeno besedilo)*
4031. Pravilnik o odobrenih izjemah po Uredbi ES o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (Izjema I)
4032. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o določitvi obrazcev zahtevkov za pridobitev listin, potrebnih pri uvozu določenih tekstilnih, jeklenih in obutvenih izdelkov s poreklom iz tretjih držav
4033. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin
4034. Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja zdravstvenega varstva rastlin
4035. Pravilnik o pogojih za opravljanje poljskih pregledov, vzorčenj in testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom
4036. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu
4037. Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte
4038. Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
4039. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
4040. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Pluska–Ponikve
4041. Navodilo o načinu izvajanja javnih prireditev, na katerih se uporablja tudi tuji jezik
4042. Navodilo za pripravo poročila o izvajanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v preteklem obdobju izravnave
4043. Odločba o ugotovitvi, da 6. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih ni v neskladju z Ustavo
4044. Sklep o zadržanju izvrševanja druge alineje 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 42/03), kolikor v tabeli pod točko g vrednoti javne stavbe na območju A, namenjene dejavnosti Rdečega križa Slovenije
4045. Odločba o razveljavitvi sodbe in sklepa Višjega sodišča v Ljubljani
4046. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
4047. Odločba o razveljavitvi 18. člena Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območja urbanističnih zasnov Domžal, Mengša, Trzina, Moravč ter drugih ureditvenih območij (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 18/92) in četrtega odstavka 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986–2000, dopolnjenega 1988 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986–1990, za območje Občine Domžale, oboje dopolnitev 1996 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/97)
4048. Poročilo o gibanju plač za avgust 2005
4049. Odlok o dopolnitvah prostorskih izvedbenih aktov za območje Občine Cankova
4050. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
4051. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
4052. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališkem redu na območju Občine Ig
4053. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
4054. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč
4055. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s plinom v Občini Ig
4056. Program priprave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo slemenske ceste v Hrvatinih
4057. Odlok o razglasitvi vodovodnega stolpa v Kranju za kulturni spomenik lokalnega pomena
4058. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ciciban
4059. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o denarni pomoči
4060. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
4061. Statutarni Sklep o spremembi in dopolnitvi 5. člena Statuta Občine Metlika
4062. Odlok o grbu in zastavi Občine Metlika
4063. Odlok o priznanjih Občine Metlika
4064. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2005
4065. Sklep o ukinitvi javnega dobra in prodaji nepremičnin
4066. Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2005/2006
4067. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembi in dopolnitvi Prostorskih ureditvenih pogojev za podeželski prostor Občine Mirna Peč
4068. Program priprave spremembe in dopolnitve Prostorsko ureditvenih pogojev za podeželski prostor Občine Mirna Peč
4069. Program priprave spremembe in dopolnitve Prostorsko ureditvenih pogojev za podeželski prostor Občine Mirna Peč (dopolnitev)
4070. Odlok o koriščenju sredstev proračunske rezerve
4071. Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica
4072. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
4073. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
4074. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
4075. Sklep o javni razgrnitvi
4076. Sklep o potrditvi mandata članice občinskega sveta
4077. Odlok o simbolih Občine Postojna
4078. Sklep o javni razgrnitvi predlogov
4079. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Pivka – Nanoščica
4080. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Puconcih
4081. Sklep o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje v enotah vrtca pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Puconci
4082. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2005
4083. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Kotlje
4084. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2005
4085. Sklep o potrditvi mandata
4086. Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine v Zavinku – Domačija Zavinek 3 za kulturni spomenik lokalnega pomena
4087. Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine na Bučki – Šlojserjeva hiša za kulturni spomenik lokalnega pomena
4088. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2005
4089. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za nadaljevanje zazidave območja Š11 S2
4090. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
4091. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lipa Štore
4092. Sklep o imenovanju podžupana Občine Velika Polana
4093. Program priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Videm
4094. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni center na Vrhniki
4095. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga dopolnitev zazidalnega načrta »Potoška vas-šola in levi breg Kotrederščice« v Zagorju
4096. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Zagorje ob Savi
4097. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki v Občini Železniki
4098. Spremembe in dopolnitve tarifnega Pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema v upravljanju gospodarske javne službe – Režijskega obrata v Občini Železniki
4099. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije
4100. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija
4101. Sklep o preoblikovanju zavoda Center za razvoj Litija v družbo z omejeno odgovornostjo