Št. objave Naslov
3849. Zakon o spremembah Zakona o poslancih (ZPos-B)
3850. Zakon o spremembah Zakona o detektivski dejavnosti (ZDD-B)
3851. Zakon o dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-B)
3852. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-A)
3853. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-B)
3854. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
3855. Pravilnik o kategorijah plovbe morskih ladij
3856. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo številk
3857. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o žitnih kašicah in živilih, namenjenih dojenčkom in malim otrokom
3858. Register o spremembah in dopolnitvah registra biocidnih pripravkov
3859.  Odločba o ugotovitvi neskladja z Ustavo tretjega odstavka 497. člena Zakona o pravdnem postopku, razveljavitvi 105.a člena Zakona o pravdnem postopku in razveljavitvi sklepov Okrožnega in Višjega sodišča
3860. Sklep o zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasnem ukrepu za zavarovanje v planski celoti Š II Skaručna in Š 14 Vodice
3861. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za september 2005
3862. Odpoved Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti
3863. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Cerkno
3864. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oglaševanju v Občini Črnomelj
3865. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2004
3866. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2005
3867. Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Gorenja vas – Poljane
3868. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorenja vas – Poljane
3869. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2005
3870. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka ”ZN Industrijska cona Godovič”
3871. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o “Prostorskoureditvenih pogojih za ureditveno območje mesta Idrija”
3872. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Kočevje
3873. Odlok o lokacijskem načrtu »Marina in komunalni privezi« v Kopru
3874. Odlok o razveljavitvi Odloka o zazidalnem načrtu »Ankaran I«
3875. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper
3876. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper
3877. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3878. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta
3879. Sklep o sprejemu Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v Mestni občini Koper do leta 2010
3880. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Mestne občine Koper
3881. Sklep o odpravi napake v sklepu o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
3882. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov