Št. objave Naslov
253. Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)
254. Sklep o spremembi sklepa o obveznih rezervah
255. Sklep o obveznem vplačilu dolgoročnega depozita pri Banki Slovenije zaradi znižanja obveznih rezerv
256. Sklep o spremembi sklepa o posojilu za čez dan
257. Navodilo o dopolnitvah Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
258. Dodatek št. 5 k Pravilom igre na srečo "Hitra srečka"
259. Program priprave Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terasa Braslovče (skrajšani postopek)
260. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
261. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
262. Program priprave lokacijskega načrta za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje
263. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2003
264. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Kočevje
265. Cenik za posamezne tarifne skupine plina
266. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Metlika
267. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica
268. Sklep o spremembi sklepa o določitvi višine parkirnine ter stroškov odvoza nepravilno parkiranih vozil in ležarine
269. Sklep o javni razgrnitvi
270. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo