Št. objave Naslov
3706. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3707. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3708. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3709. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest
3710. Sklep o opustitvi nadomeščenih delov državnih cest
3711. Sklep o prenosu nadomeščenih delov državnih cest med občinske ceste
3712. Pravilnik o stroških v upravnem postopku
3713. Pravilnik o evidencah, ki jih vodi ministrstvo za notranje zadeve na področju eksplozivov
3714. Pravilnik o ravnanju z amalgamskimi odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah
3715. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3716. Pravilnik o določitvi nacionalnega dodatka k Evropski farmakopeji
3717. Akt o začasni razglasitvi Stadiona za Bežigradom v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena
3718. Akt o začasni razglasitvi Palače Kolizej v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena
3719. Sklep o dopolnitvah sklepa o podrobnejših pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja
3720. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja
3721. Statut Javnega komunalnega podjetja KomunalCA d.o.o.
3722. Program priprave za občinski lokacijski načrt »Industrijsko-poslovna cona Podskrajnik – II«
3723. Sklep o izvzetju zemljišča iz javnega dobra
3724. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
3725. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2005
3726. Sklep o izvzetju iz javnega dobra
3727. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Ljubno
3728. Odlok o razglasitvi rojstne hiše Jakoba Aljaža za kulturni spomenik lokalnega pomena
3729. Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena
3730. Dopolnitve Statuta Občine Medvode
3731. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dolnjo Težko Vodo (od km 4.407 do km 4.900)
3732. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Mislinja
3733. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnih prometnih površinah in o ureditvi cestnega prometa v Občini Mislinja
3734. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
3735. Sprememba pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3736. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Poligon
3737. Sklep o javni razgrnitvi občinskega lokacijskega načrta Nad avtocesto
3738. Program priprave sprememb odloka o urbanistični zasnovi mesta Sežana in sprememb odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje bolnišnice Sežana (ureditvena območja Sb-06, Sb- 08, Sb-09, I-03, I-05, I-06, O-04, Z- 07, Z-08, Z-09, Tc-08, Tc-09, Tc-10, Tc-11)
3739. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko zazidavo Žmitek in Močnik v Črešnjevcu
3740. Program priprave lokacijskega načrta stanovanjske cone Pisanec (Š47 – stanovanjska cona pod gozdom)
3741. Program priprave spremembe zazidalnega načrta stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju (skrajšani postopek)