Št. objave Naslov
1. Popravni sklep k odločbi št. U-I-196/03 z dne 7. 7. 2005
2. Popravek akta o določitvi števila sodnikov porotnikov na okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji
3. Popravek splošnega akta o prenosljivosti številk
4. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Dvori IV
3626. Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
3627. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o požarni varnosti v stavbah
3628. Pravilnik o vsebnosti biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil
3629. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
3630. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil
3631. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
3632. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec avgust 2005
3633. Razpis nadomestnih volitev enega člana personalnega sveta
3634. Aneks h Kolektivni pogodbi za zavarovalstvo Slovenije
3635. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3636. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu poslovni center Brežice – Kare C/III
3637. Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2005
3638. Odlok o imenovanju novih ulic na območju naselja Divača
3639. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Novo mesto
3640. Pravilnik o podeljevanju denarnih pomoči in nagrad študentom Občine Puconci
3641. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah
3642. Akt o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Blegoš (prečiščeno besedilo)
3643. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2005