Št. objave Naslov
3553. Pravilnik o vozniških dovoljenjih
3554. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vnosu iz in iznosu v države članice Evropske unije ter uvozu in izvozu radioaktivnih odpadkov
3555. Dopolnitev programa priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
3556. Pravilnik o označbi geografskega porekla Kraški med
3557. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3558. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana
3559. Poročilo o gibanju plač za junij 2005
3560. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o spremembi zazidalnega načrta obrtne cone »Za mlinom« v Cerknici – cona 2C
3561. Program priprave Prostorskega reda Občine Ig
3562. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Ig
3563. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec
3564. Program priprave dopolnitev zazidalnega načrta »Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice« v Zagorju ob Savi