Št. objave Naslov
1. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje – jug
3526. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Navodila o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo
3527. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja
3528. Pravilnik o registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
3529. Pravilnik o vodenju evidence ustanov
3530. Pravilnik o pridobivanju potrebnih informacij za odločanje o iznosu osebnih podatkov v tretje države
3531. Pravilnik o licencah, ratingih, pooblastilih, usposabljanju in izpitih kontrolorjev zračnega prometa
3532. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov in pogojih, ki jih mora izpolnjevati preveritelj
3533. Pravilnik o spremembah pravilnika o meroslovnih zahtevah za stroje za merjenje dolžine žice in kabla
3534. Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
3535. Aneks št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
3536. Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije
3537. Aneks št. 1 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirnopredelovalne dejavnosti
3538. Aneks št. 1 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
3539. Aneks št. 1 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
3540. Spremembe in dopolnitve tarifne priloge kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa za leto 2005
3541. Sklep o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I«
3542. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija, območje K3
3543. Sklep o javni razgrnitvi predlogov odlokov o občinskih lokacijskih načrtih: – predlog Odloka občinskega lokacijskega načrta stanovanjske pozidave za območje Guteneg, – predlog Odloka občinskega lokacijskega načrta stanovanjske pozidave za območje Zavrh, – predlog Odloka občinskega lokacijskega načrta stanovanjske pozidave za območje Zora
3544. Odlok o komunalnih taksah Občine Kočevje
3545. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za razširitev pokopališča Škocjan v Kopru
3546. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu »Kraheljnovo«
3547. Sklep o javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojev Polzela
3548. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center Radeče
3549. Sklep o urejanju prostora
3550. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3551. Sklep o podelitvi statusa javnega dobra
3552. Program priprave lokacijskega načrta za sanacijo kamnoloma Žalostna gora pri Mokronogu