Št. objave Naslov
1. Popravek Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena
2. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kadrovskih načrtih državnih organov
3. Preklic Sklepa o določitvi najemnin kmetijskih zemljišč Občine Dravograd za leto 2005
4. Popravek Sklepa o merilih za določitev plač direktorja Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o. in direktorjev povezanih javnih podjetij ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov občin ustanoviteljic v njihovih organih
3496. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem
3497. Priloga k Statutu Univerze v Mariboru
3498. Aneks k tarifni prilogi kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
3499. Odlok  o predmetu, pogojih, merilih in postopku za podeljevanje koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe, urejanje in vzdrževanje občinskih cest v Občini Beltinci
3500. Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci
3501. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca “Martin Krpan” Cerknica v šolskem letu 2005/2006
3502. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica za šolsko leto 2005/2006
3503. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3504. Ugotovitveni sklep o prenehanju in prehodu mandata
3505. Sklep o spremembah in dopolnitvah poslovnika Občinskega sveta občine Mislinja
3506. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o lokacijskem načrtu za vodovod Trška gora
3507. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2005
3508. Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma
3509. Statut Občine Sevnica
3510. Poslovnik Občinskega sveta občine Sevnica
3511. Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica
3512. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica
3513. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem
3514. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Sevnica
3515. Sklep o potrditvi mandata člana občinskega sveta
3516. Sklep o potrditvi mandata članice občinskega sveta
3517. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah za leto 2004
3518. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šempeter–Vrtojba za leto 2005
3519. Odlok  o občinskem lokacijskem načrtu Brežina v Vrtojbi
3520. Odlok o spremembi območij naselij Šempetra pri Gorici in Vrtojbe
3521. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda
3522. Sklep o določitvi cene za programe vrtca
3523. Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca
3524. Sklep o javni razgrnitvi občinskega lokacijskega načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3
3525. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Mengeš–Žeje