Št. objave Naslov
1. Popravek Minimalne zajamčene donosnosti na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2005
3471. Pravilnik o določitvi opreme za raziskave in razvoj za uveljavljanje dodatnega zmanjšanja davčne osnove v višini 10% investiranega zneska v to opremo
3472. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
3473. Odločba o pooblastitvi Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo za določanje in ugotavljanje prilagojenosti motornih vozil telesnim zmožnostim
3474. Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za varstvo pred požarom
3475. Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov
3476. Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja
3477. Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij
3478. Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
3479. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za julij 2005
3480. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2005
3481. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Vida in župnijske kašče v Preserju za kulturni spomenik lokalnega pomena
3482. Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč zazidalnega načrta za del območja urejanja »Obrtna cona 2C – za Mlinom« v Cerknici
3483. Program priprave za Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Industrijska cona Godovič« – sektor II
3484. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005
3485. Pravilnik o geografski označbi »Ribniška suha roba«
3486. Program priprave za spremembe in dopolnitve ureditveno-zazidalnega načrta Kurirska cesta–Cesta Notranjskega odreda R3/S16 – Sodražica
3487. Pravilnik za vrednotenje tekočega vzdrževanja kulturnih spomenikov v Občini Videm
3488. Odlok o razglasitvi enote dediščine Hrašče – Gospodarsko poslopje na domačiji Hrašče 7 – »Štefkova štala«, za kulturni spomenik lokalnega pomena
3489. Odlok o lokacijskem načrtu Nova Cerkev
3490. Odlok o lokacijskem načrtu za območje nove stanovanjske soseske v Vojniku – Cona 7A
3491. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Vrhnika
3492. Sklep o merilih za določanje osnovnih plač direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Žirovnica, ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov občine v njihovih organih
3493. Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijo in čistilno napravo za območje Občine Žirovnica
3494. Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta Moste – M1
3495. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju telovadnic pri Osnovni šoli Žirovnica