Št. objave Naslov
3210. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-C)
3211. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP-A)
3212. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-A)
3213. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-E)
3214. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1F)
3215. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-E)
3216. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-M)
3217. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VII (ZSDSA7)
3218. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VII (ZPDSA7)
3219. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Javne agencije za železniški promet iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje lastne udeležbe v letu 2005 za projekte, ki se izvajajo v okviru programa investicij, sofinanciranih s sredstvi EU in za pokrivanje stroškov obresti iz naslova kredita, ki ga je Agencija za železniški promet najela za vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje železniške infrastrukture v letu 2003 in 2004 (ZPOJAZPEU)
3220. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju
3221. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov
3222. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
3223. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006
3224. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine
3225. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Celovcu
3226. Odločba o imenovanju za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3227. Odločba o imenovanju za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3228. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3229. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prehranskih dopolnilih
3230. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
3231. Pravilnik o določitvi seznama držav, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja
3232. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2005
3233. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tarifnega pravilnika o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva okolja
3234. Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije »Dobim podarim«
3235. Poročilo o gibanju plač
3236. Aneks št. 2 h kolektivni pogodbi za cestni potniški promet
3237. Datum nastopa poslovanja notarja
3238. Datum nastopa poslovanja notarja
3239. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2005
3240. Odlok o dopolnitvi Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača
3241. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Globočice pri Kostanjevici
3242. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o Zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana
3243. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto
3244. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
3245. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2005
3246. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Škofja Loka
3247. Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila »Trnovski zvon«
3248. Cenik daljinskega ogrevanja