Št. objave Naslov
1. Popravek uredbe o koncesiji za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib v ribogojnicah na delih vodnih teles površinskih voda Kobila, Dolski potok, Blanščica, pritok Žičnice, Sevnica pod Sv. Ivanom, Peričnik, trije izviri – Šentjur, Podpeški jarek, Podvinsko–Žalska struga in Lava, Topliški potok in Ložiški potok, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
2. Popravek o minimalni zajamčeni donosnosti na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2005
3. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto
4. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič
3195. Aneks k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
3196. Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji
3197. Aneks št. 2 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
3198. Razlaga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
3199. Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2006
3200. Odlok o zazidalnem načrtu na hribu v Šempetru – 1. faza
3201. Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2004
3202. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Vransko – Tabor vrtec Tabor
3203. Sklep o imenovanju podžupana Občine Velika Polana
3204. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kočevarjev vrt (del območja urejanja V1 0/1 z deli morfoloških enot 4A/1 in 4A/3)
3205. Program priprave za občinski lokacijski načrt za trgovski center Spar na Vrhniki
3206. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Ilovica 3 na Logu
3207. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Sinja Gorica
3208. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Zarja Petrovče
3209. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica