Št. objave Naslov
2989. Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov G-9/78, G-10/95, V-3/66-70 in K-2a/86 za proizvodnjo pijač
2990. Uredba o koncesiji za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib v ribogojnicah na delih vodnih teles površinskih voda Kobila, Dolski potok, Blanščica, pritok Žičnice, Sevnica pod Sv. Ivanom, Peričnik, trije izviri – Šentjur, Podpeški jarek, Podvinsko – Žalska struga in Lava, Topliški potok in Ložiški potok, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
2991. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena
2992. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
2993. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
2994. Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča reke Cerknice v Občini Cerkno
2995. Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča reke Savinje na območju Občine Luče
2996. Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča ob potoku Vrtojbica na območju Občine Nova Gorica
2997. Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča reke Rečice v Laškem
2998. Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča ob reki Drnici na območju Občine Piran
2999. Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča neimenovanega potoka na območju Občine Cerklje na Gorenjskem
3000. Uredba o koncesiji za gojenje školjk na IX. in XI. parceli gojitvenega območja Sečovlje
3001. Pravilnik o spremembi pravilnika o tehničnih, prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin
3002. Pravilnik o dopolnitvi in spremembah Pravilnika o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja kužnih bolezni in cepljenj živali v letu 2005
3003. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih proizvodih, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin v prehrani živali
3004. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus
3005. Odločba o razveljavitvi 14. člena Zakona o žrtvah vojnega nasilja in o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 36., 177. in 276. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter 8. in 19. člena Zakona o žrtvah vojnega nasilja
3006. Odločba o ugotovitvi, da petnajsti, šestnajsti, sedemnajsti in osemnajsti odstavek 236. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje niso v neskladju z Ustavo in o razveljavitvi enajstega odstavka 237. člena Zakona investicijskih skladih in družbah za upravljanje
3007. Sklep o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
3008. Sklep o spremembah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
3009. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
3010. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
3011. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3012. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrajnega sodišča
3013. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
3014. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika
3015. Spremembe in dopolnitve Akta o določitvi števila sodnikov porotnikov na okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji
3016. Tarifa Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov
3017. Tarifa Zavoda IPF za kabelsko retransmisijo fonogramov
3018. Statut Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
3019. Aneks h kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
3020. Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2005
3021. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju PUP za območje Pečovnik in za območje Celjska koča- RC TOZD Planiranje št. 037/88 (Uradni list RS, št. 15/90) – PUP Celjska koča
3022. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 2004
3023. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu »Gornjesavski muzej Jesenice«
3024. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja Planina – jug
3025. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Pševo
3026. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja
3027. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika
3028. Sklep o programu opremljanja stavbnih zemljišč za občinski lokacijski načrt Pševo v Mestni občini Kranj
3029. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Leskovec (skrajšani postopek)
3030. Odlok o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad
3031. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
3032. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Metlika
3033. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
3034. Odlok o denarni pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek
3035. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2005
3036. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Enote vrtca Osnovne šole Podčetrtek
3037. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek
3038. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Postojna
3039. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
3040. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določanju upravičencev za neplačevanje posebnih dajatev in storitev pri oskrbi s pitno vodo v kmetijski in drugih dejavnostih na območju Občine Postojna
3041. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskoureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove mestne Občine Slovenj Gradec
3042. Program priprave lokacijskega načrta centralne čistilne naprave Šentjur
3043. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tabor
3044. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
3045. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
3046. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališča v Občini Tabor
3047. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izračunu in plačilu komunalnega prispevka v Občini Trebnje
3048. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje
3049. Odlok o turistični taksi v Občini Trebnje
3050. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v najem ter določanju najemnin za poslovne prostore in garaže
3051. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Šentrupert
3052. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mirna
3053. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2004
3054. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2005
3055. Odlok o turističnem vodenju na ravni turističnega območja Občine Tržič
3056. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3057. Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Tržič skupaj z gospodarskimi subjekti delodajalci
3058. Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno stanovanjski kompleks v Vojniku
3059. Sklep o javni razgrnitvi programa priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Rogla za novogradnjo Kapele na območju Rogle
3060. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter
3061. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje Gaji
3062. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III-KA
3063. Sklep o programu opremljanja stavbnih zemljišč za občinski lokacijski načrt Planina – jug v Mestni občini Kranj
3064. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo