Št. objave Naslov
2949. Odlok o pomilostitvi
2950. Uredba o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu
2951. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o ukrepih proti Talibanom (AFGANISTAN)
2952. Uredba o posebnih omejevalnih ukrepih proti Osami bin Ladnu, članom organizacije Al Kaida in talibanom ter drugim fizičnim in pravnim osebam, skupinam in entitetam v zvezi z njimi
2953. Uredba o spremembah Uredbe o načinu opravljanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda
2954. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za opravljanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda
2955. Uredba o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Dobovec
2956. Sklep o imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide
2957. Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
2958. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
2959. Register o dopolnitvah registra biocidnih pripravkov
2960. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu prevoza živali
2961. Sklep razširjene komisije EROCONTROL št. 86 o določitvi cene za enoto storitve za Hrvaško, Švico, Slovenijo in Avstrijo, z začetkom uporabe od 1. julija 2005
2962. Pravilnik o določitvi povezanih subjektov, ki delujejo kot organi oblasti ali katerih vlogo priznava mednarodna pogodba
2963. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2005
2964. Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov
2965. Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
2966. Sklep o razveljavitvi sklepov o opredelitvi proizvodnega območja Piranskega in Strunjanskega zaliva
2967. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med Policijsko postajo Koper in Okrajnim sodiščem v Kopru
2968. Odločba o razveljavitvi osmega odstavka 92. člena Zakona o varnosti cestnega prometa ter delni razveljavitvi 1. člena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok
2969. Odločba o razveljavitvi Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠS 1/1-2 – Stara Šiška v delu, ki se nanaša na razrešitev Celovške ulice v Ljubljani in na kare C4
2970. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti za odločanje v postopku o prekršku med Policijsko postajo Ljubljana Center in Okrajnim sodiščem v Ljubljani
2971. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti za odločanje v postopku o prekršku med Policijsko postajo Koper in Okrajnim sodiščem v Kopru
2972. Odločba o razveljavitvi Odloka o ekološki pristojbini v Občini Rogatec na mejnem prehodu Dobovec
2973. Sklep o spremembah Sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic
2974. Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
2975. Navodilo o prehodu na mednarodne standarde računovodskega poročanja
2976. Povprečne efektivne obrestne mere potrošniških kreditov bank in hranilnic
2977. Sklep o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
2978. Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov ter o načinu določitve premij
2979. Uredba o določitvi mejnega prehoda za mednarodni promet Podgorje
2980. Uredba o plačilih za kmetijska gospodarstva zaradi neugodnih naravnih razmer za leto 2005
2981. Odredba o določitvi obratovalnega časa Mednarodnega mejnega prehoda Podgorje
2982. Spremembe programa priprave državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Fram–Ptuj
2983. Sklep o cenah storitev v distribuciji zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto
2984. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
2985. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
2986. Sklep o izvzemu iz režima javno dobro
2987. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Občine Šentjur
2988. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta občine Šentjur