Št. objave Naslov
1. Popravek Odloka o avto-taksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica
2890. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih
2891. Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Maks-2/04 za proizvodnjo pijač
2892. Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Zverovje Z-2/03 za proizvodnjo pijač
2893. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti
2894. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov
2895. Uredba o finančnih spodbudah za tuje investicije
2896. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju
2897. Pravilnik o obliki in načinu vodenja knjigovodskih evidenc v Davčni upravi Republike Slovenije
2898. Pravilnik o dajanju podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti
2899. Pravilnik o določitvi ozemelj, ki uporabljajo ukrepe, ki ustrezajo ali so enaki tistim, ki jih določa Direktiva Sveta 2003/48/ES
2900. Odredba o določitvi organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, preko katerih se lahko uvaža določeno blago
2901. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2005
2902. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov
2903. Pravilnik o prevzemu ladijskih odpadkov in ostankov tovora
2904. Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil
2905. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS, sodbo Višjega sodišča v Ljubljani in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani
2906. Odločba o razveljavitvi določbe 8. člena Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
2907. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za junij 2005
2908. Statutarni sklep
2909. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2005 – I
2910. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL – S-24 Mlino
2911. Odlok o podeljevanju priznaj Občine Bloke
2912. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Bloke
2913. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami
2914. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2004
2915. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2005 ter Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2006
2916. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Celje
2917. Odlok o zazidalnem načrtu Poslovna cona Škofja vas
2918. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta
2919. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje – jug
2920. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Spodnja Hudinja in k.o. Celje
2921. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Slatina – cona A – del (dopolnitev zazidalnega načrta)
2922. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje »SR-CE sever II« (med Mariborsko cesto, Vrunčevo ulico, zahodno magistralo in železniško progo)
2923. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
2924. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
2925. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
2926. Pravilnik o spremembah pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Črnomelj
2927. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj
2928. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani
2929. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Marjete v Dolu pri Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
2930. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani
2931. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro
2932. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za ureditev komunalne infrastrukture za naselji Štanjel in Kobdilj
2933. Sklep o kritju dela cene programa predšolske vzgoje otrok ob začasnih izpisih otrok v času počitnic
2934. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku
2935. Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2004
2936. Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
2937. Pravilnik o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper
2938. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2005
2939. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o denarni pomoči za novorojence v Občini Litija
2940. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Litija
2941. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija
2942. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu za območje Grbin
2943. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR 1
2944. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
2945. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Metlika
2946. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2005
2947. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika
2948. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2005