Št. objave Naslov
2838. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-E)
2839. Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (ZZZRO)
2840. Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS)
2841. Pravilnik o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv
2842. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o biorazgradljivosti in označevanju detergentov
2843. Seznam slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane evropske standarde, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti rekreacijskih plovil z zahtevami Pravilnika o rekreacijskih plovilih
2844. Sklep o spremembah sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic
2845. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 2005
2846. Sklep o merilih za določanje plač direktorjev javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljici sta Občina Črnomelj in Občina Semič
2847. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva
2848. Ugotovitveni sklep, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata
2849. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah v Občini Kamnik
2850. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Kamnik
2851. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za opravljanje službe pomoči na domu
2852. Sklep o sprejemu Programa opremljanja stavbnih zemljišč za zazidalno (lokacijsko) območje B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del
2853. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije na območju Občine Kamnik
2854. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2004
2855. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kozje
2856. Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta
2857. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Laško
2858. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del)
2859. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi občinskega časopisa »Logaške«
2860. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja DL C2 Poštni vrt – del
2861. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja DL S5 – S2 Grapovčnik
2862. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja DL J3-C1 Staro jedro – del
2863. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaške ceste – del
2864. Odlok o predkupni pravici Občine Markovci
2865. Javna razgrnitev občinskega lokacijskega načrta za del območja SE 12/1-3 Na Klancu
2866. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata
2867. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata
2868. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CeROD, d.o.o.
2869. Program priprave občinskega lokacijskega načrta "STUDENCI" – območje stanovanjske gradnje
2870. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Puconci
2871. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
2872. Sklep o javni razgrnitvi Predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone – Dobja vas
2873. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje Občine Razkrižje
2874. Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko območje v Gibini v Občini Razkrižje
2875. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
2876. Odlok o uvedbi samoprispevka za gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti in izgradnjo večnamenskega doma v Krajevni skupnosti Trebelno
2877. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu, dne 5. 6. 2005, za uvedbo samoprispevka za območje KS Trebelno
2878. Odlok o spremembi meje območij naselij Breza in Kamni Potok- Trebnje in Pekel- Trebnje in Dolenje Medvedje selo
2879. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje
2880. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2881. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2882. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2883. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2884. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Prekopski zavodi stanovanjska gradnja
2885. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izdajanju glasila Naš časopis
2886. Cenik daljinskega ogrevanja
2887. Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov
2888. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli
2889. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli