Št. objave Naslov
2794. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa vodotoka Klavžarica
2795. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro-Slovenija, p.o., v Javno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o.
2796. Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda
2797. Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda
2798. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 85 o določitvi cene za enoto storitve za Norveško z začetkom uporabe 1. julija 2005
2799. Odločba, da se Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture
2800. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Bistrica ob Sotli
2801. Program priprave medobčinskega loka­cij­skega načrta za gradnjo dvosistem­skega daljnovoda RTP Železniki–RTP Bohinj
2802. Ugotovitveni sklep
2803. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta občine Cerkno
2804. Sklep o potrditvi mandata članice Občinskega sveta občine Cerkno
2805. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Hajdina za leto 2005
2806. Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega predloga zazidalnega načrta »Videm-Polšca«
2807. Program priprav sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Leskovec
2808. Program priprave lokacijskega načrta za območje urejanja PD 15/1 Žlebe
2809. Odlok o rebalansu proračuna Občine Mirna Peč za leto 2005
2810. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih taks
2811. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Rogatec
2812. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnine v Občini Rogatec
2813. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2004
2814. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo
2815. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Mehatronik operater
2816. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Grafični operater
2817. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Frizer
2818. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Avtokaroserist
2819. Pravilnik o višješolskem študijskem programu Balet
2820. Pravilnik o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe v šolskem letu 2005/2006