Št. objave Naslov
2622. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih zbiranjih (ZJA-A)
2623. Zakon o spremembah Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-A)
2624. Izvolitev predsednika Državnega sveta Republike Slovenije
2625. Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije
2626. Izvolitev predsednike, podpredsednike in člane komisij Državnega sveta Republike Slovenije
2627. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
2628. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
2629. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti klimatske naprave s Pravilnikom o energijskem označevanju gospodinjskih klimatskih naprav
2630. Sklep o usklajevanju poslovanja Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana s predpisi, ki urejajo poslovanje bank
2631. Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov
2632. Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov N-2
2633. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosta mesta
2634. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
2635. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev
2636. Pravilnik o dodeljevanju štipendij iz knjižničnega nadomestila
2637. Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije
2638. Datum nastopa poslovanja notarja
2639. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za maj 2005
2640. Poročilo o prodaji 9. serije igre Dobim podarim
2641. Odlok o komunalnih taksah v Občini Grosuplje
2642. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu »Kekec« Grosuplje
2643. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišči parc. št. 2283/22 in 2283/23 k.o. Slivnica
2644. Sklep o spremembi programa opremljanja stavbnih zemljišč za stanovanjsko naselje VOGE-BRITOF v Mestni občini Kranj
2645. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško
2646. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
2647. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2648. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za turistično naselje v Moščancih, turistično rekreacijsko območje v Pečarovcih in zdraviliško rekreacijski center Rimska Čarda na območju Občine Puconci
2649. Odlok o oskrbi s pitno vodo
2650. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Šempeter-Vrtojba
2651. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9
2652. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Rogla za novogradnjo kapele na območju Rogle
2653. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
2654. Uredba o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnikov za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2005
2655. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2656. Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
2657. Navodilo za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah za obdobje julij 2004 – december 2005
2658. Odločba o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja kostanjeve šiškarice Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu