Št. objave Naslov
1. Popravek sklepa o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje ŽG Ljubljana
2555. Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
2556. Uredba o spremembah Uredbe o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave
2557. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine
2558. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic
2559. Odločba za pomočnika okrožnega državnega tožilca
2560. Odločba za pomočnico okrožnega državnega tožilca
2561. Odločba za okrožno državno tožilko
2562. Odločba za pomočnico okrožnega državnega tožilca
2563. Odločba za pomočnico okrožnega državnega tožilca
2564. Sklep o spremembah Sklepa o izdaji enomesečnih zakladnih menic
2565. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov
2566. Program priprave državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod R25A/1 Trojane–Hrastnik
2567. Register o spremembah in dopolnitvah registra biocidnih pripravkov
2568.  Pravilnik o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici
2569. Sklep o spremembi Sklepa o glavnih znamenjih bankovcev za 1.000, 500 in 100 tolarjev
2570. Sklep o dajanju bankovcev za 1.000 in 500 tolarjev v obtok
2571. Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
2572. Spremembe in dopolnitve poslovnika varuha človekovih pravic
2573. Odlok o podelitvi javnega pooblastila za vodenje postopka in odločanje v upravnih stvareh na stanovanjskem področju
2574. Odlok o lokacijskem načrtu magistrala zahod – bencinski servis Mariborska jug
2575. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Mariborske ceste – III. etapa
2576. Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ob Prvomajski
2577. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2005
2578. Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo
2579. Sklep o prispevku za prvo priključitev na javno vodooskrbno omrežje ali rekonstrukcijo omrežja v Občini Cerkvenjak
2580. Sklep o cenah komunalnih storitev
2581. Spremembo Statuta Občine Kidričevo
2582. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za vzhodni del poselitvenega območja P16-S4 Njiverce – stanovanjska pozidava in manjši športni park
2583. Odlok o določitvi pogojev in cene za najem in uporabo šolskih prostorov, zaprtih ter odprtih šolskih športnih površin
2584. Odlok o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Kočevje v najem
2585. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2586. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2587. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen
2588. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Dolenja vas zaradi gradnje večnamenskega objekta na območju centra naselja
2589. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2004
2590. Odlok o ustanovitvi Javnega sklada Občine Moravske Toplice za gospodarjenje z nepremičninami
2591. Odlok o vodovarstvenih območjih vodnih virov na območju vodnega zajetja VP-1/2000 v Prosenjakovcih v Občini Moravske Toplice
2592. Odredba o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina
2593. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Polzela
2594. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč v Občini Šalovci
2595. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šalovci
2596. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za avtocestni priključek Naklo
2597. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za preložitev glavne ceste G1-6 in regionalne ceste R2-404 na območju Ilirske Bistrice
2598. Sklep o javni razgrnitvi osnutka državnega lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Starod