Št. objave Naslov
1. Popravek Sklepa o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
2. Popravek Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2002, Sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. marca 2003, Sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2004 in Sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2005
3. Popravek Odloka spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi športnih objektov občinskega pomena
4. Popravki izpadlih sklepov v odlokih Občine Postojna
2014. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Prevala na Kaninu
2015. Uredba o spremembi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za preložitev regionalne ceste RII-420 na območju naselja Dobova
2016. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za glavno cesto na odseku Želodnik–Mengeš–Vodice, na odseku Mengeš–Žeje
2017. Odlok o programu priprave državnega lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi
2018. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na UNIVERZI V LJUBLJANI v študijskem letu 2005/2006
2019. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na UNIVERZI NA PRIMORSKEM v študijskem letu 2005/2006
2020. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na UNIVERZI V MARIBORU v študijskem letu 2005/2006
2021. Pravilnik o spremembi pravilnika o kakovosti mesnih izdelkov
2022. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem
2023. Pravilnik o spremembi pravilnika o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjanjem nalezljivih boleznih
2024. Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (7. dopolnitev)
2025. Odločba o razveljavitvi sedmega odstavka 17. člena o ugotovitvi, da drugi do šesti odstavek 17. člena Zakona o trgovini niso v neskladju z Ustavo
2026. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem
2027. Razlage kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
2028. Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (KPD-CG)
2029. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina
2030. Odlok o lokacijskem načrtu za čistilno napravo Braslovče
2031. Navodilo za predstavnike Občine Brežice v organih upravljanja javnih zavodov, skladov in agencij ter drugih organizacijah
2032. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2005
2033. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno
2034. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Enote vrtca Osnovne šole Cerkno
2035. Pravilnik o spremembah pravilnika o denarni pomoči za novorojence
2036. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2005
2037. Odlok o turistični taksi v Občini Hrpelje-Kozina
2038. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
2039. Sklep o določitvi vrednosti točke po odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice za leto 2004
2040. Sklep o javni razgrnitvi
2041. Program priprave lokacijskega načrta IPC Loke
2042. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2004
2043. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«
2044. Cenik k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči
2045. Odlok o dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec
2046. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2005
2047. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za ureditev regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka, na pododseku Klančar–Podlubnik, od km 12+430m do km 14+660m
2048. Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena
2049. Statutarni sklep o spremembah statutarnega sklepa
2050. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
2051. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Goričko