Št. objave Naslov
120. Imenovanje člana uradniškega sveta
121. Pravilnik o uvedbi agromelioracije na območju Občine Vipava
122. Odločba o priznanju naravnih mineralnih vod Radenska Classic Kraljevi vrelec, Radenska Light Vrelec Miral in Radenska Vrelec Radin
123. Povprečne efektivne obrestne mere potrošniških kreditov bank in hranilnic
124. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2004
125. Odlok o grbu in zastavi Občine Bloke
126. Program priprave ureditvenega načrta za ureditev planske cone R - Bloško jezero
127. Odlok o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska - zahodni del
128. Odlok o občinskih cestah
129. Sklep o določitvi osnove in stopnje članarine Območne obrtne zbornice Lendava za leto 2005
130. Program priprave za občinski lokacijski načrt Drgančevje
131. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse
132. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje
133. Sklep o določitvi cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Prevalje
134. Odlok o ureditvenem načrtu Kamnoloma Vrčice
135. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov
136. Odlok o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško cono "KOSTROJ" Slovenske Konjice
137. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo