Št. objave Naslov
1971. Sklep o soglasju k Letnemu planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2005
1972. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Srbiji in Črni gori
1973. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji
1974. Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2005
1975. Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko in višino dodatka za rekreacijo v letu 2005
1976. Spremembe in dopolnitve pravilnika o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
1977. Sprememba in dopolnitev sklepa o povračilu potnih stroškov
1978. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
1979. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij
1980. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znan­stve­ne­ga sodelovanja Republike Slovenije
1981. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v gospodarstvu
1982. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov
1983. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2005
1984. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2004
1985. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2004 in 2005
1986. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
1987. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Brezovica
1988. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice – Ulica pod obzidjem, Levstikova ulica
1989. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta »Poslovni center Brežice – kare C/III«
1990. Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Divača za leto 2004
1991. Dopolnitev Statuta Občine Hajdina
1992. Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine Hajdina
1993. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih pristaniščih
1994. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper
1995. Obvezna razlaga 13. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Koper
1996. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1997. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Gradiška I za območje, ki obsega parc. št. 20/1 in 24 – del, k.o. Gradiška
1998. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Kuzma
1999. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kuzma
2000. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za Občino Mislinja
2001. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
2002. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
2003. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (PUP MONM ZMP-2)
2004. Sklep o javni razgrnitvi
2005. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radeče za leto 2004
2006. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Radeče
2007. Odlok o priznanjih Občine Radeče
2008. Sklep o veljavnosti aktov
2009. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2010. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2011. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2004
2012. Sklep o zemljiškoknjižni lastnini bivše Krajevne skupnosti Turnišče
2013. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2004