Št. objave Naslov
1901. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest
1902. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
1903. Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Romih 2/90 za proizvodnjo pijač
1904. Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Č-1 nad Črnivcem za proizvodnjo pijač
1905. Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov P1/91 in P2/92 v Radomljah za proizvodnjo pijač
1906. Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira ŽV-1/02 za proizvodnjo pijač
1907. Pravilnik o krmnih dodatkih
1908. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil
1909. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
1910. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2005
1911. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec april 2005
1912. Program priprave državnega lokacijskega načrta za priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
1913. Odločba o podelitvi statusa društva
1914. Odločba o podelitvi statusa društva
1915. Odločba, da se sklep Vrhovnega sodišča razveljavi
1916. Odločba o ugotovitvi neskladja Zakona o sodniški službi z Ustavo
1917. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
1918. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
1919. Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob 100-letnici ustanovitve Slovenske sokolske zveze v prodajo in obtok
1920. Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob 100-letnici slovenskega filma v prodajo in obtok
1921. Sklep o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih
1922. Sklep imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
1923. Sklep imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
1924. Sklep imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
1925. Sklep imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
1926. Sklep imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika
1927. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
1928. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
1929. Sklep o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
1930. Sklep o spremembah sklepa o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic
1931. Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja
1932. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za april 2005
1933. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2004
1934. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1935. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci s prostorskimi sestavinami planov
1936. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1937. Pravilnik o pogojih za delo svetniških skupin v Občini Beltinci
1938. Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Beltinci
1939. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci
1940. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2005
1941. Sklep o pomoči za novorojence v letu 2005
1942. Sklep o začasnem financiranju
1943. Sklep o pridobitvi mandata
1944. Ugotovitveni sklep o prenehanju in prehodu mandata
1945. Pravilnik »štipendijske sheme za Gorenjsko«
1946. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro jedro Leskovec (skrajšani postopek)
1947. Odlok o lokacijskem načrtu za Trgovski center Izbira Laško
1948. Sklep o javni razgrnitvi predloga Občinskega lokacijskega načrta za del območja Hrib – Tabor
1949. Sklep o ukinitvi javnega dobra