Št. objave Naslov
1687. Razpis volitev sodnikov porotnikov delovnih in socialnega sodišča
1688. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper
1689. Sklep o odpravi vizumske obveznosti za državljane Kraljevine Tajske in Republike Peru, ki so imetniki diplomatskih in službenih potnih listov
1690. Pravilnik o potrjevanju dokončnosti in pravnomočnosti upravnih aktov
1691. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o emisiji hrupa gospodinjskih strojev
1692. Navodilo o spremembi Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide
1693. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2005
1694. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bistrica ob Sotli
1695. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
1696. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje Bukovžlak-SV1
1697. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 2004
1698. Pravilnik o pogojih za enotno oblikovno podobo objektov za oglaševanje
1699. Odlok o turistični taksi v Občini Jesenice
1700. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice
1701. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in odjemu in dobavi zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice
1702. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Jesenice
1703. Program priprave lokacijskega načrta za razširitev pokopališča Škocjan v Kopru
1704. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Žusterna III”
1705. Program priprave lokacijskega načrta za ureditev trgovsko poslovne cone »Bivje«
1706. Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega predloga ureditvenega načrta Senovo
1707. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Lenart za leto 2005
1708. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno
1709. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2003
1710. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1711. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Moravske Toplice
1712. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za Vrtni center Bučna vas v Novem mestu
1713. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Podlehnik
1714. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kazarje v Postojni
1715. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Postojna
1716. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2004
1717. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2004
1718. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2005
1719. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2004
1720. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda višje in visokošolsko središče Sežana
1721. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
1722. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
1723. Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe, urejanje in vzdrževanje lokalnih cest v Občini Slovenska Bistrica
1724. Poročilo o izidu II. kroga nadomestnih volitev župana Občine Slovenska Bistrica na volitvah dne 20. marca 2005
1725. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2004
1726. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2004
1727. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta Poslovno stanovanjski kompleks Vojnik
1728. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1-Drenov Grič (za območje razpršene zazidave na Frtici v območju urejanja L1K/1)
1729. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja V2S/2 (morfološka enota 8/5) Gabrče
1730. Sklep o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga sprememb ureditvenega načrta za obrtno-industrijsko cono Toplice v Zagorju
1731. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje »zahodni del naselja Kisovec«
1732. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
1733. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
1734. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
1735. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil
1736. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov
1737. Sklep o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije