Št. objave Naslov
1. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
1305. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1306. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja Inšpektorata RS za kulturo in medije
1307. Pravilnik o tehničnih zahtevah za tirne vzpenjače
1308. Pravilnik o spremembi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrašče (1998–2007)
1309. Pravilnik o spremembi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Menišija (2001–2010)
1310. Pravilnik o spremembi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slivnica (1998–2007)
1311. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gornji Grad (2004–2013)
1312. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2004–2013)
1313. Pravilnik o spremembi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Požarje (1998–2007)
1314. Seznam sort krompirja, ki so odporne proti krompirjevemu raku in krompirjevim ogorčicam in imajo dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji
1315. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
1316. Program priprave državnega lokacijskega načrta za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša
1317. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o označevanju živil in sestavin živil, ki vsebujejo aditive in arome, ki so gensko spremenjeni ali so izdelani iz gensko spremenjenih organizmov
1318. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o novih živilih
1319. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o označevanju živil, izdelanih iz gensko spremenjene soje in gensko spremenjene koruze
1320. Program specializacije iz klinične psihologije
1321. Dopolnitev seznama nujnih zdravil za uporabo v humani medicini
1322. Odločba o pooblastitvi Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor
1323. Sklep o spremembi in dopolnitvah sklepa o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik
1324. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o nadzoru nad zavarovalniško skupino
1325. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah tarifnega pravilnika o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva okolja
1326. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta »Tehnološki park Celje«
1327. Sklep o javni razgrnitvi predloga PUP za območje krajinske zasnove Šmartinsko jezero
1328. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
1329. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
1330. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2005
1331. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črna na Koroškem
1332. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Črna na Koroškem
1333. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2004
1334. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2005
1335. Sklep o spremembi sklepa o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Gornji Petrovci
1336. Sklep o soglasju k višini cene in načinu financiranja socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2005
1337. Pravilnik o vrednotenju programov društev in organizacij na področju socialno humanitarnih in ostalih neprofitnih dejavnosti
1338. Ugotovitveni sklep, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata
1339. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2004
1340. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2005
1341. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2004
1342. Sklep o merilih za določanje plač direktorjev oziroma ravnateljev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice
1343. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta B8-Zg. Perovo
1344. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2004
1345. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2005
1346. Odlok o režijskem obratu v Občini Kidričevo
1347. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2005
1348. Odlok o spremembi odloka o priznanjih Občine Kozje
1349. Spremembe Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj
1350. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Kranj
1351. Odredba o določitvi meril za določanje plač ravnateljev in direktorjev javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov in agencij ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih
1352. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR 1/17 Kongresni trg in del območja urejanja CT 10 Slovenska cesta in osnutka Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja CO 1/27 Šumi
1353. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine območni Obrtni zbornici Ljutomer za leto 2005
1354. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu
1355. Spremembe in dopolnitve pravilnika o oddaji neprofitnih stanovanj Občine Majšperk v najem
1356. Spremembe in dopolnitve pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Majšperk
1357. Spremembe in dopolnitve pravilnika o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Majšperk
1358. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2004
1359. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice
1360. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Mozirje za leto 2005
1361. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2004
1362. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Nova Gorica
1363. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1364. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica
1365. Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica
1366. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2004
1367. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2005
1368. Razpis II. kroga nadomestnih volitev župana Občine Podčetrtek
1369. Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto 2005
1370. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2004
1371. Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah v Občini Ravne na Koroškem
1372. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2005
1373. Odlok o predkupni pravici Občine Sveta Ana na nepremičninah
1374. Odlok o ureditvenem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah
1375. Sklep o možnosti odklopa dobave vode v javnem lokalnem vodovodnem sistemu Sv. Ana in Lokavec
1376. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2003
1377. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun najemnin za poslovne prostore in garaže
1378. Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Vitanje
1379. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Vitanje
1380. Pravilnik o sofinanciranju programov ostalih društev in organizacij v Občini Vitanje
1381. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2004
1382. Odlok o predkupni pravici Občine Vojnik
1383. Sklep o izdaji soglasja Občine Vojnik o plačevanju stroškov standardne oskrbe institucionalnega varstva in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev v socialnovarstvenih zavodih
1384. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2004
1385. Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu
1386. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce in cene za pokritje stroškov dobavitelja pri dobavi električne energije
1387. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije
1388. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za kmetijskega inšpektorja, kmetijskega inšpektorja na področju vinarstva, inšpektorja na področju kmetijstva in kontrole kakovosti krme, inšpektorja na področju kontrole kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, fitosanitarnega inšpektorja, lovskega in ribiškega inšpektorja ter gozdarskega inšpektorja
1389. Sprememba programa priprave državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca
1390. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec marec 2005