Št. objave Naslov
1280. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (OdPDFSP0405-B)
1281. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Beltinci–Lendava
1282. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Spodnja Senarska–Cogetinci
1283. Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev Kohezijskega sklada EU v Republiki Sloveniji
1284. Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovni usposobljenosti, izpitih in licencah oziroma potrdilih tehničnega osebja v letalstvu
1285. Seznam zdravil katerim se je spremenila oznaka ATC v letu 2005
1286. Seznam zdravil, za katera je od 6. 11. 2004 do 25. 3. 2005 prenehalo veljati dovoljenje za promet
1287. Seznam zdravil, za katera je bilo od 6. 11. 2004 do 25. 3. 2005 izdano dovoljenje za promet
1288. Odločba o razveljavitvi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju
1289. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in delni razveljavitvi sklepa Okrajnega sodišča v Kamniku
1290. Odločba, da štirinajsti odstavek 126. člena, 196 in 197. člen Kazenskega zakonika ter drugi odstavek 2. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami niso v neskladju z ustavo
1291. Odločba o ugotovitvi neskladja četrtega odstavka 122. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost z učinkom razveljavitve
1292. Pravilnik o izdaji diplome in potrdila o izpopolnjevanju
1293. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terasa Braslovče
1294. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terasa Braslovče
1295. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2004
1296. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrova
1297. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polhov Gradec
1298. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine
1299. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Idrija
1300. Pravilnik za sofinanciranje in vrednotenje letnih programov športa v Občini Litija
1301. Sklep o javni razgrnitvi predloga glede spremembe Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks
1302. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 2004
1303. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dela naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja
1304. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove