Št. objave Naslov
1028. Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2005, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
1029. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dovoljenjih in soglasjih za promet in proizvodnjo vojaškega orožja in opreme
1030. Uredba o spremembi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
1031. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Taborišča Ljubelj za kulturni spomenik državnega pomena
1032. Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra
1033. Pravilnik o pošiljanju podatkov davčnemu organu o transakcijskih računih oseb in poslovanju preko transakcijskih računov
1034. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
1035. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2004
1036. Pravilnik o spremembi Pravilnika o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
1037. Pravilnik o fizičnem varovanju jedrskih snovi, jedrskih objektov in sevalnih objektov
1038. Pravilnik o vsebini in načinu izvajanja strokovnega izpita ter o preverjanju strokovne usposobljenosti pooblaščenih uradnih oseb na Uradu Republike Slovenije za meroslovje
1039. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o vzdrževalni organizaciji, potrjeni po JAR-145
1040. Pravilnik o klasifikacijskih zavodih
1041. Pravilnik o razvrščanju zrakoplovov
1042. Odločba o imenovanju klasifikacijskih zavodov
1043. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
1044. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
1045. Program priprave za občinski lokacijski načrt vstopno točko na območje Cerkniškega jezera pri vasi Dolenje jezero
1046. Sklep o ceni storitev odlaganja odpadkov za gospodinjstva
1047. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda LPC Kozjansko, lokalni pospeševalni center
1048. Sklep o določitvi višine načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Dravograd za leto 2005
1049. Sprememba odloka o denarni pomoči za novorojence v Občini Hajdina
1050. Pravilnik o postopku za financiranje kulturnih programov
1051. Sprememba pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za kreditiranje programov za pospeševanje kmetijstva v Občini Hajdina
1052. Sprememba pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za kreditiranje programov za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Hajdina
1053. Sklep o povišanju vrednosti povprečja stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za izračun komunalnega prispevka v Občini Kidričevo
1054. Sklep o javnem dobru
1055. Sklep o javnem dobru
1056. Spremembo in dopolnitev sklepa o določitvi osnove in stopnje članarine OOZ Lendava za leto 2005
1057. Program priprave lokacijskega načrta za območje lokacijskega načrta Grbin
1058. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
1059. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji
1060. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto
1061. Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto
1062. Odlok o spremembi Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Novo mesto
1063. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah
1064. Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Mestni občini Novo mesto
1065. Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto
1066. Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda
1067. Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto
1068. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto
1069. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto
1070. Odlok o spremembi Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto
1071. Odlok o spremembi Odloka o urejanju zelenih površin
1072. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto
1073. Odlok o spremembi Odloka o urejanju javne razsvetljave
1074. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra za nepremičnine v KO Gotna vas
1075. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah Občine Postojna
1076. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Radlje ob Dravi za leto 2005
1077. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Slovenska Bistrica
1078. Odlok o grbu, zastavi in štampiljkah Občine Šmartno pri Litiji
1079. Odlok o urejanju in vzdrževanju čistoče kategoriziranih javnih cest, poti in površin za pešce ter zimski službi v Občini Šmartno pri Litiji
1080. Pravilnik o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji
1081. Sklep o veljavnosti prvega, drugega in tretjega dodatka k peti izdaji Evropske farmakopeje
1082. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2005
1083. Odločba o razveljavitvi odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradne objave časopisa Snežnik, št. 3/03), kolikor ureja zemljišča na območju vikend naselja na Sviščakih