Št. objave Naslov
1. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
947. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
948. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
949. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
950. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
951. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
952. Odlok o pomilostitvi
953. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Strug nad vasjo Koseč v Občini Kobarid
954. Pravilnik o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost
955. Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov
956. Pravilnik o študiji požarne varnosti
957. Pravilnik o dodatnih standardnih opozorilih in obvestilih za fitofarmacevtska sredstva
958. Seznam standardov, ki dopolnjuje seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo
959. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu
960. Sklep o računovodskem izkazu Zavoda za leto 2004
961. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2005
962. Pojasnilo 3 k SRS 24 – Knjigovodsko obravnavanje popravka bistvene napake zaradi poravnanja obveznosti po odločbi davčnih oblasti
963. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Bistrica ob Sotli
964. Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Bistrica ob Sotli
965. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Bistrica ob Sotli
966. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Račna
967. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Šmarje
968. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 2004
969. Odlok o rebalansu proračuna Občine Hajdina za leto 2005
970. Program priprave sprememb in dopolnitev a) prostorskih ureditvenih pogojev za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja in b) prostorskih ureditvenih pogojev za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika
971. Program priprave lokacijskega načrta za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR 1
972. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1-Šiška
973. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Mestne občine Ljubljana
974. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja v Občini Pivka
975. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka
976. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podrobnih merilih in pogojih PUP za naselja v Občini Pivka
977. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podrobnih merilih in pogojih PUP za območje Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami in Hrastjem
978. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o splošnih merilih prostorsko ureditvenih pogojev za naselja v Občini Pivka
979. Sklep Občinskega sveta občine Pivka o soglasju z odsvojitvijo nepremičnin oziroma njihovih delov na območju ZN Motel
980. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu »ZMES-odlagališče nenevarnih odpadkov koroške regije (KONOKR)«
981. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
982. Sklep o potrditvi mandata za nadomestnega člana
983. Pravilnik o določitvi odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib