Št. objave Naslov
1. Popravek Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese
2. Popravek Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2005
3. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice (planska celota J5 in J6)
4. Popravek Pravilnika o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov
5. Popravek Sklepa o ukinitvi javnega dobra
900. Uredba o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter o pristojbinah in stroških za varstvo sort rastlin
901. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2005–2007 za leto 2005
902. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic
903. Sklep o odpravi vizumske obveznosti za državljane Republike Tunizije, ki so imetniki diplomatskih in službenih potnih listov
904. Program priprave državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Koseze – Kozarje
905. Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Šentvid – Koseze
906. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2005
907. Sklep o začetku priprave strategije prostorskega razvoja Občine Dol pri Ljubljani in prostorskega reda Občine Dol pri Ljubljani
908. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2005
909. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
910. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
911. Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti
912. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Krško za leto 2005
913. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
914. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij v Občini Logatec
915. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprt prostor v Občini Logatec
916. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Hotedršica
917. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Logatec
918. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj
919. Sklep o povišanju najemnin za grobove na pokopališčih
920. Sklep o povišanju cen programa vrtca Majšperk
921. Sklep o povišanju najemnin za poslovne prostore
922. Odlok o načinu izvajanja javne službe oskrbe s plinom v Občini Medvode
923. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode
924. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE«
925. Odlok sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Podrožnik
926. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Mozirje
927. Sklep o imenovanju podžupana Občine Mozirje
928. Sprememba Sklepa o pomoči za novorojence
929. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o lokacijskem načrtu za vodovod Grčevje
930. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2005
931. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
932. Sklep o uskladitvi višine najemnin za stanovanja last Občine Podčetrtek v letu 2005 in 2006 s podzakonskimi predpisi
933. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2005
934. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za del območja proizvodno servisne cone Vrtača
935. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2005
936. Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Semič v letu 2005
937. Sklep o določitvi cene programov vrtca v Semiču
938. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine območni obrtni zbornici Sevnica
939. Odlok o proračunu Občine Tabor za leti 2005 in 2006
940. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2005
941. Sklep o zadolžitvi Občine Vransko za izgradnjo kanalizacije Vransko in čistilne naprave Vransko
942. Sklep o zadolžitvi Občine Vransko za preplastitev gozdne ceste 31 G 13 Jakov dol
943. Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2005
944. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga sprememb ureditvenega načrta za območje IGM v Zagorju ob Savi
945. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
946. Sklep o javni razgrnitvi