Št. objave Naslov
755. Zakon o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZUP-UPB1)
756. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2005
757. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Lešnica – Kronovo
758. Pravilnik o nadzoru pomorskega prometa
759. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje
760. Seznam zdravil, za katera je oziroma bo prenehalo veljati dovoljenje za promet na predlog imetnika dovoljenja
761. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za februar 2005
762. Sklep o cenah programov vrtca
763. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
764. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2005
765. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o ureditvenem načrtu Gotenica – vadbeni center (P7/M1)
766. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
767. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica
768. Sklep o javni razpravi investicijskega programa izgradnje in investicijskega vzdrževanja javnih poti v Krajevni skupnosti Trebelno ter nadaljevanje gradnje večnamenskega doma v Krajevni skupnosti Trebelno
769. Program priprave o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dela naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89)