Št. objave Naslov
708. Uredba o dopolnitvah Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
709. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga
710. Spremembe in dopolnitve pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
711. Odlok o prazniku občine in podeljevanju priznanj Občine Brezovica
712. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za planske celote V20 Podpeč, V21 Preserje, V22 Prevalje, V23 Brezovica in V46 Vnanje Gorice
713. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Preserje
714. Sklep o začetku priprave strategije prostorskega razvoja Občine Brezovica in prostorskega reda Občine Brezovica
715. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
716. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Brežice
717. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik (skrajšani postopek)
718. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2005
719. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Gornja Radgona
720. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za planski celoti I/1 Šmarje - Sap in I/2 Grosuplje
721. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2005
722. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice
723. Sklep o podelitvi naziva častni občan Občine Jesenice Antonu Arhu
724. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
725. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2005
726. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Kozje
727. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve "Pomoč na domu"
728. Sklep o določitvi osnove in stopnje članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Šiška za leto 2005
729. Spremembe in dopolnitve Pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu v Občini Mislinja
730. Sklep o določitvi višine ter načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Murska Sobota
731. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica
732. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Nova Gorica za leto 2005
733. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku v Občini Pivka
734. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Sežana
735. Sklep o preimenovanju imena "Biljenski griči"
736. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Brežina v Vrtojbi
737. Sklep o imenovanju ravnateljice za Osnovno šolo Ivana Roba
738. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojenčke v Občini Šempeter-Vrtojba
739. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Šentjur
740. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Šentjur pri Celju za leto 2005
741. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Šmarje pri Jelšah
742. Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Škofljica
743. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2005
744. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2006
745. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5)
746. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Velenje
747. Program priprave sprememb in dopolnitev odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote: V2 Vrhnika-Verd, L1 Drenov Grič in L2 Log
748. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Zagorje ob Savi
749. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Hotiza
750. Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju
751. Uredba o spremembah Uredbe o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 za leto 2005
752. Uredba o spremembah Uredbe o neposrednih podporah za ovce in koze
753. Uredba o spremembi Uredbe o neposrednih plačilih za goveje in telečje meso
754. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja