Št. objave Naslov
690. Uredba o upravnem poslovanju
691. Uredba o določitvi dohodkov verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo
692. Pravilnik o načinu izvajanja pooblastil pooblaščenih uradnih oseb carinske službe
693. Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2005
694. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v januarju 2005
695. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja VT 20/2 Jezero
696. Odlok o lokacijskem načrtu za izgradnjo Doma starejših občanov v naselju Videm
697. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje
698. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2005
699. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2006
700. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov
701. Program priprave lokacijskega načrta območja MI1 - Mlaka zahod s komasacijo
702. Program priprave lokacijskega načrta območja Br1 - Britof jug s komasacijo
703. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Pokopališča Senovo (skrajšan postopek)
704. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2005
705. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šentjur
706. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda LPC Kozjansko, Lokalni pospeševalni center
707. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Zreče