Št. objave Naslov
1. Preklic Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitve obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
2. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko - dopolnitev v letu 2000
28. Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin in pese
29. Kolektivna pogodba Banke Slovenije
30. Sklep o višini povprečne pokojnine v letu 2004
31. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice
32. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uvedbi samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina
33. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za sofinanciranje izgradnje nove osnovne šole na Bizeljskem
34. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za župana Občine Brežice
35. Odlok o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
36. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
37. Sklep o začasnem financiranju potreb Občine Dornava za leto 2005
38. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj
39. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih taks v Občini Krško za leto 2005
40. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2005
41. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Prebold
42. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič
43. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem
44. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje trase obvoznice Žiri odsek Stare Žiri - novi most
45. Program priprave lokacijskega načrta za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Sovra
46. Program priprave lokacijskega načrta za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Plesk
47. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu