Št. objave Naslov
659. Priporočilo, sprejeto ob obravnavi Posebnega poročila Varuha človekovih pravic Nasilje v družini - poti do rešitev
660. Sklep o spremembi Sklepa o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2004
661. Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2005
662. Sklep o izvolitvi kandidata za člana Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu
663. Sklep o imenovanju predsednika in devetih članov Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
664. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za telekomunikacije
665. Uredba o spremembi Uredbe o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave
666. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
667. Akt o spremembi akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
668. Sprememba letnega programa Statističnih raziskovanj za leto 2005
669. Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Črenšovci
670. Odlok o poimenovanju Usnjarskega mostu
671. Sprememba pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
672. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2005
673. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2006
674. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev
675. Spremembe pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles mestnega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Mestni občini Murska Sobota
676. Sklep o javni razgrnitvi
677. Odlok o ureditvenem načrtu Center Polzela
678. Odlok o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja
679. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
680. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Suho krajino v Občini Trebnje
681. Sklep o soglasju k poročilu Centra za socialno delo
682. Sklep o višini povračila za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Zagorje ob Savi
683. Sklep o soglasju k povišanju cen daljinskega ogrevanja
684. Cene za storitev - dobava toplotne energije in energije za sanitarno vodo
685. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj
686. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj
687. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo
688. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve tal za leto 2005
689. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2005