Št. objave Naslov
1. Popravek Pravilnika o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
2. Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb
3. Popravek Programa priprave lokacijskega načrta za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje
616. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
617. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
618. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Podtabor-Naklo
619. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence
620. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi poklicev
621. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu
622. Odločba o razveljavitvi 34. člena Poslovnika Državnega sveta
623. Odločba o delni razveljavitvi 4. člena Zakona o denacionalizaciji
624. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Upravnega sodišča in odločbe Komisije za pogojni odpust in o vrnitvi zadeve Komisiji za pogojni odpust v novo odločanje
625. Sklep o potrditvi učnega gradiva Pogonski stroji
626. Sklep o potrditvi učnega gradiva Praktični pouk
627. Sklep o potrditvi učnega gradiva Snovanje in konstruiranje 3
628. Sklep o potrditvi učnega gradiva Tehnologija žagarstva
629. Program priprave lokacijskega načrta Slatina - cona A - del (dopolnitev zazidalnega načrta)
630. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2005
631. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Mirna Peč
632. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2003
633. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2005
634. Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
635. Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja in proračuna Občine Oplotnica
636. Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvene pomoči v Občini Oplotnica
637. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2005
638. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Polzela za leto 2005
639. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2005
640. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2005
641. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
642. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica
643. Odlok o proračunskem skladu za izgradnjo kanalizacije Vitomarci
644. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2005
645. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2005
646. Odlok o ureditvenem načrtu za območje dopolnilne gradnje in komunalne asanacije Zavrstnika
647. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji
648. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2005
649. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2005
650. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina
651. Sklep o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tišina
652. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina
653. Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Trebnje
654. Pravilnik o načinu oddajanja zemljišč last Občine Trebnje v najem
655. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2005
656. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javni snagi in videzu naselij v Občini Vojnik
657. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Vojnik
658. Odlok o lokacijskem načrtu Socka I.