Št. objave Naslov
433. Zakon o gospodarskih družbah - ZGD (uradno prečiščeno besedilo - ZGD-UPB1)
434. Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
435. Sklep o določitvi začetka uporabe mednarodnih standardov računovodskega poročanja za banke in hranilnice
436. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
437. Tarifa Zavoda IPF za reproduciranje glasbenih posnetkov v digitalne Juke-box aparate
438. Razlaga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejav­nosti
439. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o subvencioniranju projektov inovacij
440. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Cerknica
441. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Gorišnica
442. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Jesenice za leto 2005
443. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delov­nem področju občinske uprave Občine Krško
444. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško
445. Odredba o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Krško
446. Sklep o začetku uporabe digitaliziranih prostorskih sestavin planskih aktov Občine Krško
447. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Logatec za leto 2005