Št. objave Naslov
1. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1)
2. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o policiji (ZPol-UPB2)
3. Popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4. Popravek Odloka o uvedbi uličnega sistema v naselju Ig
5. Popravek Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005
6. Popravek Odloka o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih aktov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper
7. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za odlagališče Cinkarne Celje "Za Travnikom"
8. Popravek Sklepa o sprejetju programa delnega komunalnega opremljanja območja VM 12/1 Pijava Gorica in Sklepa o sprejetju programa komunalnega opremljanja za izgradnjo sekundarne fekalne in meteorne kanalizacije območja VS 4/4 - RS 5 Lavrica
9. Popravek Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič za leto 2005
10. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Pod Kompošem
416. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja varstva pred sevanji
417. Register o dopolnitvah registra biocidnih pripravkov
418. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega delovnega in socialnega sodišča ter Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani ter vrnitvi zadeve v novo sojenje
419. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodba Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani
420. Odločba o razveljavitvi točke h prvega odstavka 7. člena in za območje C točke c tabele iz četrtega odstavka 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 42/03) ter zavrnitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti točke c tabele iz drugega odstavka 7. člena tega predpisa, kolikor se nanaša na II. in IV. območje
421. Navodilo za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv
422. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Šmatevž
423. Poslovnik Občinskega sveta občine Litija
424. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
425. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Meblo vzhod
426. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Slovenske Konjice
427. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2005
428. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Železniki
429. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2005
430. Program priprave lokacijskega načrta Zora
431. Program priprave lokacijskega načrta Zavrh
432. Program priprave lokacijskega načrta Guteneg