Št. objave Naslov
384. Zakon o spremembi Zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI-C)
385. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-B)
386. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 100-letnici slovenskega filma
387. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 100-letnici ustanovitve Slovenske sokolske zveze
388. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Clevelandu
389. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izdelave letnega obračuna, poročanja in razporejanja presežka zakladniškega podračuna
390. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
391. Pravilnik o določitvi obrazcev zahtevkov za pridobitev listin, potrebnih pri uvozu določenih tekstilnih, jeklenih in obutvenih izdelkov s poreklom iz tretjih držav
392. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah, za katere je od 10. 6. 2004 do 24. 1. 2005 prenehalo veljati dovoljenje za promet
393. Odločba o razširitvi imenovanja za izvajanje strokovno tehničnih nalog v okviru postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
394. Odločba o imenovanju za izvajanje strokovno tehničnih nalog v okviru postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
395. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb
396. Sklep o seznamu oseb, ki so jim dostopne notranje informacije
397. Sklep o izdelavi in posredovanju raziskav, študij, ocen, priporočil ter predlaganju naložbenih strategij
398. Sklep o poročanju o poslih in o registru poslov oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje informacije in z njimi povezanih oseb
399. Sklep o obveščanju o sumljivih transakcijah
400. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ajdovščina za leto 2005
401. Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti
402. Sklep o ponovni javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K1 Kamnik Center
403. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Kranj za leto 2005
404. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Litija
405. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Center za leto 2005
406. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2005
407. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Slovenj Gradec za leto 2005
408. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice in o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice
409. Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu za golf Škalce
410. Odlok o zazidalnem načrtu Hruševec S12-R
411. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju
412. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Vrhnika za leto 2005
413. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v decembru 2004
414. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2004
415. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec januar 2005