Št. objave Naslov
5562. Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
5563. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
5564. Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2006
5565. Pravilnik o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2005
5566. Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
5567. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2005
5568. Pravilnik o obrazcu zahtevka za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
5569. Pravilnik o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
5570. Pravilnik o obrazcu za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanje po drugi osebi
5571. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih vlog za uveljavljanje oprostitev od katastrskega dohodka, za uveljavljanje znižanj katastrskega dohodka in za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost