Št. objave Naslov
5. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
6. Popravek Odloka o spremembi Odloka o občinskih cestah
7. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka
8. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič
9. Popravek Cenika daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
5540. Zakon o spremembah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-F)
5541. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (ZTPIU-B)
5542. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
5543. Uredba o izdaji potrdil o izvoru električne energije
5544. Sklep o podelitvi statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji
5545. Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
5546. Količnik za preračun katastrskega dohodka
5547. Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja
5548. Sklep o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskih faktorjev za izravnavo prihodka iz omrežnin
5549. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil
5550. Sklep o določitvi članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Vič za leto 2006
5551. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Škofja Loka
5552. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrova-Polhov Gradec v letu 2006
5553. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje s proračunom nepredvidenih potreb na področju športa v Občini Jesenice
5554. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2006
5555. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje za leto 2006
5556. Sklep o vrednosti točke, s katero se določi komunalna taksa za posamezne predmete in storitve za leto 2006
5557. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2006
5558. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
5559. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2006
5560. Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2006
5561. Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko zazidavo in bencinski servis Kotlje III