Št. objave Naslov
5410. Uredba o izvajanju Uredb Evropske skupnosti glede krme in uradnega nadzora nad krmo
5411. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili
5412. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede uradnega nadzora in obveznosti nosilcev dejavnosti v primarni proizvodnji živil in krme
5413. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja
5414. Uredba o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
5415. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije
5416. Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
5417. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu priprave lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Dragonja
5418. Sklep o določitvi cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe zbiranja odpadkov s plovil na območju koprskega tovornega pristanišča
5419. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2006
5420. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve tal za leto 2006
5421. Pravilnik o izvajanju uredb Sveta (EGS) in uredb Komisije (EGS) o razvrščanju trupov goveda
5422. Pravilnik o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju
5423. Pravilnik o metodah vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti benzo-a-pirena v živilih za uradni nadzor
5424. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki
5425. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
5426. Pravilnik o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev
5427. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
5428. Pravilnik o spremembah Pravilnika o spremembah pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
5429. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ekstrakcijskih topilih
5430. Odločba o imenovanju organizacije, pristojne za izvajanje zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih
5431. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju ohranjanja okolja
5432. Seznam zdravil, za katera je bilo od 19. 7. 2005 do 20. 12. 2005 izdano dovoljenje za promet
5433. Seznam zdravil, za katera je od 19. 7. 2005 do 20. 12. 2005 prenehalo veljati dovoljenje za promet
5434. Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bilo od 27. 10. 2005 do 23. 12. 2005 izdano dovoljenje za promet
5435. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka poglavja II – Javno oddajanje – Tarife za javno priobčitev glasbenih del Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del z odložnim rokom
5436. Odločba o ugotovitvi, da je del kadrovskih normativov po Pravilniku o standardih in normativih  socialnovarstvenih storitev v neskladju z Ustavo
5437. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in upravnim organom
5438. Odločba o razveljavitvi Odloka o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran v letu 2003 za golf igrišče v Sečovljah in zavrnitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 6. člena Zakona o urejanju prostora
5439. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča ter sodbe Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka na Ptuju
5440. Razlaga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
5441. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Radovljica za leto 2006
5442. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5443. Odlok o ustanovitvi Tehnološkega parka in inkubatorja Ajdovščina d.o.o.
5444. Sklep o določitvi cene programov v enoti vrtec Pikapolonica
5445. Obvezna razlaga 1. točke III. poglavja Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
5446. Obvezna razlaga (3). dela 3. točke II. poglavja Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
5447. Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču s parc. št. 479/16, k.o. Rečica
5448. Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1391, k.o. Ribno
5449. Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču s parc. št. 481/2, k.o. Zasip
5450. Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 1171/2 in 1171/3, k.o. Želeče
5451. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Cankova
5452. Sklep o mesečni vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na Koroškem v letu 2006
5453. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Dragatuš 1. faza
5454. Program priprave za občinski lokacijski načrt za Tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica
5455. Sklep Občinskega sveta Občine Črnomelj o ukinitvi statusa javnega dobra
5456. Sklep Občinskega sveta Občine Črnomelj o ukinitvi statusa javnega dobra
5457. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jošta, cerkve sv. Janeza Evangelista in hiše Šentjošt 9 v Šentjoštu nad Horjulom za kulturne spomenike lokalnega pomena
5458. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5459. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B9 Dol
5460. Sklep o povišanju cen programov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dornava
5461. Sklep o nadomestilu za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2006
5462. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
5463. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v Občini Jesenice
5464. Sklep o merilih za določitev plačil članov v nadzornem svetu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
5465. Pravilnik o spremembah Pravilnika o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik
5466. Sklep o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik
5467. Sklep o določitvi vrednosti točke in vrednosti pavšalnih zneskov za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
5468. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5469. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2006
5470. Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci za leto 2006
5471. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2006
5472. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5473. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2005
5474. Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Majšperk
5475. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2006
5476. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Miren-Kostanjevica
5477. Odlok o rebalansu proračuna Občine Mirna Peč za leto 2005
5478. Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Mirna Peč
5479. Pravilnik o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz sredstev rezervnega sklada Občine Mirna Peč
5480. Pravilnik o obrazcu, postopku za izdajo in načinu uporabe službene izkaznice za inšpektorja
5481. Pravilnik o enotni uniformi, označbah in opremi pooblaščenih delavcev redarstva
5482. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Mirna Peč v letu 2006
5483. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2005
5484. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Mislinja v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 3. 2006
5485. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2006
5486. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota
5487. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu »VRTEC« Murska Sobota za leto 2006
5488. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2006
5489. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2006
5490. Odlok o lokacijskem načrtu za vodovod Grčevje
5491. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Mestni občini Novo mesto
5492. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Oplotnica
5493. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica za obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 3. 2006
5494. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2006
5495. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
5496. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2006
5497. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne na Koroškem
5498. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Ravne na Koroškem
5499. Sklep o določitvi ekonomske cene programa v vrtcu Ravne na Koroškem
5500. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
5501. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Rogatec v letu 2006
5502. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Rogatec za leto 2006
5503. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2006
5504. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2006
5505. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2006
5506. Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
5507. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2006
5508. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka zazidalnega načrta Industrijska cona Slovenske Konjice Baumuller, Banex
5509. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje zaposlovanja v Občini Slovenske Konjice
5510. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5511. Program priprave Lokacijskega načrta »IBIKO«
5512. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2006
5513. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks
5514. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5515. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2006
5516. Sklep o sprejetju programa komunalnega opremljanja zemljišča v območju opremljanja ŠSE 12/9, 12/10-1, 12/10-2 Vrh nad Želimljami
5517. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 4/4 (RS 5) Lavrica
5518. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006
5519. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti m2 stavbnega zemljišča v Občini Štore
5520. Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
5521. Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero komunalnih taks
5522. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tabor za leti 2005 in 2006
5523. Odlok o dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trebnje
5524. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – organa skupne občinske uprave
5525. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Tržič
5526. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5527. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2006
5528. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2006
5529. Odlok o zazidalnem načrtu za mlekarno Celeia
5530. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2006
5531. Pravilnik za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Žiri
5532. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006
5533. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006
5534. Sklep o javni razgrnitvi
5535. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu
5536. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
5537. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
5538. Pravilnik o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka
5539. Pravilnik o postopkih in dokazilih za odločanje o izdaji delovnih dovoljenj