Št. objave Naslov
5188. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov
5189. Uredba o poročilu o primernosti izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, za dajanje na trg in njegove uporabe
5190. Uredba o prepovedi izpolnjevanja zahtevkov s pogodbami in transakcijami, na izvajanje katerih vplivajo Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov 757 (1992) in sorodne resolucije
5191. Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
5192. Uredba o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije
5193. Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil
5194. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kategorizaciji državnih cest
5195. Uredba o metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za področje javnih cest
5196. Sklep o opustitvi nadomeščenih delov državnih cest
5197. Sklep o prenosu nadomeščenih delov državnih cest med občinske ceste
5198. Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti
5199. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Bloke za leto 2006
5200. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2006
5201. Odlok o plačilu komunalnega prispevka
5202. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Laze
5203. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Brezovica
5204. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica
5205. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5206. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Brežice
5208. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Rekonstrukcija vodotoka Cerknica in Cvetkove ulice, ceste R3T912, v Cerknem
5209. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
5210. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro in o vzpostavitvi statusa javnega dobra
5211. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza (skrajšani postopek)
5212. Sklep o spremembi Sklepa o ceni storitev odlaganja odpadkov za gospodinjstva
5213. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2006
5214. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga odloka občinskega lokacijskega načrta stanovanjske pozidave za območje Guteneg v Občini Dobrna
5215. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5216. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za leto 2006 na območju Občine Dravograd
5217. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2006
5218. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov v VVZ Vrtec Dravograd
5219. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Grad
5220. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad
5221. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2006
5222. Odlok o ukinitvi Lokalne turistične organizacije LTO Idrija – zavoda za pospeševanje turizma
5223. Odlok o Festivalu idrijske čipke
5224. Odlok o spremembi območja naselij Idrija in Spodnja Idrija
5225. Odlok o spremembi območja naselij Čekovnik in Srednja Kanomlja
5226. Odlok o spremembi območja naselij Vojsko in Srednja Kanomlja
5227. Odlok o spremembi območja naselij Vojsko in Gorenja Kanomlja
5228. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija
5229. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o gospodarjenju s poslovnimi stavbami in poslovnimi prostori
5230. Odlok o zazidalnem načrtu Videm – Polšca
5231. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja v letu 2005/III.
5232. Obvezna razlaga 6. člena Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov Občine Krško
5233. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Kungota v letu 2006
5234. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del naselja v Zgornji Kungoti – Plintovec
5235. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma za leto 2006
5236. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojnovarstvenega programa v vrtcu pri Osnovni šoli Kuzma za leto 2006
5237. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice za leto 2006
5238. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2006
5239. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
5240. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava
5241. Odlok o spremembi Odloka o proračunu – II Občine Loški Potok za leto 2005
5242. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2006
5243. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja Hrib-Tabor
5244. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2006
5245. Program priprave lokacijskega načrta za ureditev javne poti JP 740560 Vila–Podlože, na odseku Vila–Žolger
5246. Odlok o proračunu Občine Markovci za leto 2006
5247. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Markovci
5248. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov odlokov o spremembah in dopolnitvah: Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š9 Medvode, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š10 Pirniče, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š12 Zbilje, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š13 Smlednik, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š15 Golo Brdo – Žlebe, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š16 Trnovec – Topol, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto ŠP 9/5 Goričane
5249. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5250. Odlok o spremembi območij naselij Rožna Dolina in Stara Gora
5251. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o.
5252. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2005
5253. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Osilnica za leto 2006
5254. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006
5255. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2005
5256. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o osnovah in merilih za določitev najemnine za zemljišča in poslovne prostore
5257. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Podlehnik
5258. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
5259. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
5260. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5261. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Podlehnik v letu 2006
5262. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
5263. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Puconci za leto 2006
5264. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Puconci – enote vrtca
5265. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.
5266. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za Poslovno cono Boštanj – TC Mercator
5267. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za stanovanjske zadeve Mestne občine Slovenj Gradec
5268. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2006
5269. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2006 na območju Mestne občine Slovenj Gradec
5270. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2006
5271. Sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju urejanja v individualni zazidavi Podgorska cesta–Štibuh
5272. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2005
5273. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v letu 2006
5274. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5275. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Novi center (skrajšani postopek)
5276. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci za leto 2006
5277. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2006
5278. Tarifni sistem za obračun tarif za obračun vode, števčnine, vzdrževalnine in prispevka za priključitev na javni vodovod
5279. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2006
5280. Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence
5281. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
5282. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Videm
5283. Odlok o spremembah Odloka o rednem vzdrževanju občinskih javnih cest v Občini Zagorje ob Savi
5284. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za določitev višine najemnine za poslovne prostore
5285. Ugotovitveni sklep o višini najemnin za zemljišča in druge javne površine v lasti Občine Zagorje ob Savi
5286. Ugotovitveni sklep o višini povračila za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
5287. Ugotovitveni sklep o višini povprečne gradbene cene
5288. Sklep o začasnem financiranju Občine Zavrč v letu 2006
5289. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2006
5290. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006
5291. Sklep o določitvi cen programov Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci Občine Žalec
5292. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2005
5293. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1 in PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9
5294. Pravilnik o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
5295. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročilu glede vrst in vrednosti naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
5296. Navodilo o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
5297. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev
5298. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani
5299. Slovenski računovodski standardi
5300. Tarifni pravilnik o nadomestilih za opravljanje storitev sklada
5301. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
5302. Kodeks upravljanja javnih delniških družb
5303. Spremembe in dopolnitve Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2005
5304. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2006
5305. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Obrtni zbornici Slovenije za leto 2006
5306. Sklep o določitvi stopnje in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Koper za leto 2006
5307. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Piran za leto 2006
5308. Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2006
5309. Odločba o ugotovitvi, da člen 36, tretji odstavek 70. člena, peti odstavek 72. člena, prvi odstavek 73. člena, drugi odstavek 74. člena, 81., 83. in 84. člen Zakona o revidiranju niso v neskladju z Ustavo, ter o razveljavitvi prvega odstavka 80. člena Zakona o revidiranju in tretjega odstavka b) točke tarifne številke 5 Tarife o taksah in nadomestilih