Št. objave Naslov
5085. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-1D)
5086. Zakon o spremembi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-A)
5087. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini programov dela, načinu dopolnitve oziroma spreminjanja programa dela in poročanja organizacij proizvajalcev vina
5088. Pravilnik o spremembah Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil
5089. Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil
5090. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ravnanju ob izrednih dogodkih
5091. Pravilnik o spremembi Signalnega pravilnika
5092. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil
5093. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
5094. Navodila za izdelavo poročila o količnikih likvidnosti tolarske likvidnostne lestvice hranilnic
5095. Navodilo za izpolnjevanje poročila o zajamčenih vlogah
5096. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
5097. Odlok o ureditvenem načrtu »Upravni trikotnik«
5098. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Hajdina
5099. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2005
5100. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2006
5101. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroška za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica za leto 2006
5102. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta dela mesta Krško (Stara vas)
5103. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 3. 2006
5104. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja GL J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec
5105. Poslovnik nadzornega odbora Občine Medvode
5106. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe in merilih za podelitev koncesije za distribucijo in dobavo zemeljskega plina ter graditev in upravljanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Mežica
5107. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2005
5108. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v letu 2006
5109. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v letu 2006
5110. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
5111. Program športa v Občini Mežica za leto 2006
5112. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar–marec 2006
5113. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci v letu 2006
5114. Odredba o cenah za odvoz nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil
5115. Dopolnitev poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Ravne na Koroškem
5116. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta novi center (skrajšani postopek)
5117. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2006
5118. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
5119. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5120. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu centralne čistilne naprave Šentjur
5121. Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Štore
5122. Sklep o podelitvi statusa javnega dobra
5123. Sklep o razrešitvi člana občinske volilne komisije
5124. Sklep o imenovanju člana občinske volilne komisije
5125. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2006
5126. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko
5127. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2006
5128. Cenik daljinskega ogrevanja
5129. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki
5130. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2006
5131. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2006
5132. Odlok o razglasitvi Žirovske pristave (EŠD 9819) za kulturni spomenik lokalnega pomena
5133. Odlok o razglasitvi Matevžkove domačije (EŠD 9856) za kulturni spomenik lokalnega pomena
5134. Program priprave državnega lokacijskega načrta za regionalno cesto III. reda R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve