Št. objave Naslov
1. Preklic objave Odloka o spremembi Odloka o lokacijskem načrtu za prvo fazo obvoznice Renče
5038. Zakon o upravnih taksah (uradno prečiščeno besedilo) (ZUT-UPB2)
5039. Zakon o šolski inšpekciji (uradno prečiščeno besedilo) (ZSoll-UPB1)
5040. Zakon o sodnem registru (uradno prečiščeno besedilo) (ZSReg-UPB1)
5041. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (uradno prečiščeno besedilo) (ZOPNN-UPB1)
5042. Resolucija o nacionalnem programu varstva potrošnikov 2006–2010 (ReNPVP)
5043. Uredba o spremembah Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju
5044. Pravilnik o avtošolah
5045. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu in načinu opravljanja preizkusa usposobljenosti nadzornikov smučišč
5046. Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
5047. Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je je bilo od 1. 12. 2000 do 27. 10. 2005 izdano dovoljenje za promet
5048. Poslovnik občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
5049. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju podružnic bank držav članic
5050. Splošni akt o velikosti številskih blokov, za pridobitev katerih je potrebno vlogi priložiti projekt
5051. Pristaniške uzance
5052. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Izola za leto 2006
5053. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Hrastnik za leto 2006
5054. Spremembe in dopolnitve Pravil kviz loterije »DOBIM PODARIM«
5055. Dodatek št. 14 k Pravilom igre na srečo »PETICA«
5056. Dodatek št. 15 k Pravilom igre na srečo »PETICA«
5057. Dodatek št. 16 k Pravilom igre na srečo »PETICA«
5058. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2006
5059. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2006
5060. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2006
5061. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice
5062. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova za letu 2006
5063. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerknica za leto 2006
5064. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2005
5065. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
5066. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2006
5067. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2006
5068. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrepolje za leto 2006
5069. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2005
5070. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2006
5071. Sklep o povišanju cen grobnin za m2 grobnega prostora v Občini Dobrna in povišanju cen za žarni grob v Občini Dobrna
5072. Sklep o povišanju cen programov v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dobrna (Vrtec Dobrna)
5073. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2005
5074. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Dornava za leto 2006
5075. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Hodoš za leto 2006
5076. Tehnični pogoji za priključitev na toplovodno omrežje v Občini Luče
5077. Obvezno razlago določbe Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š9 Medvode
5078. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika za leto 2006
5079. Odlok o spremembi Odloka o lokacijskem načrtu za prvo fazo obvoznice Renče
5080. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica
5081. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
5082. Odlok o ukinitvi Odloka o drugem delnem zazidalnem načrtu za naselje Dornberk, ki obsega del območja Čuklja
5083. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
5084. Sklep o ukinitvi javnega dobra