Št. objave Naslov
5003. Zakon o zaščiti prič (ZZPrič)
5004. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-B)
5005. Zakon o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP)
5006. Zakon o gasilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZGas-UPB1)
5007. Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)
5008. Zakon o detektivski dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZDD-UPB2)
5009. Zakon o javnih zbiranjih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJZ-UPB2)
5010. Odlok o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij (OdRRDRO3)
5011. Uredba o spremembah Uredbe o mlečni premiji in dodatnem plačilu za mleko
5012. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
5013. Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo
5014. Uredba o podpori za pridelavo semena kmetijskih rastlin
5015. Uredba o ureditvi trga z oljčnim oljem
5016. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih podporah za ovce in koze
5017. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem
5018. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin
5019. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2005–2007 za leto 2006
5020. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih za goveje in telečje meso
5021. Uredba o spremembah Uredbe o neposrednih plačilih za pridelovalce določenih poljščin
5022. Sklep o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina za leto 2006
5023. Nacionalne usmeritve za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide
5024. Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo nad pridelavo in predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil in organizacije za kontrolo nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil
5025. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brezova Reber (2005–2014)
5026. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Osankarica (2004–2013)
5027. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Preserje-Rakitna (2003–2012)
5028. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Soteska (2004–2013)
5029. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Grosuplje
5030. Odlok o spremembi in določitvi novih območij naselij Koper-Capodistria, Bertoki-Bertocchi in Ankaran-Ancarano
5031. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2006
5032. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper
5033. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006
5034. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun komunalnih taks
5035. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5036. Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Krško za leto 2006
5037. Splošni pogoji za dobavo toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Luče